درباره نشریه
ISSN:
2423-5717
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد (مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت)
مدیر مسئول:
رضا احمدی
سردبیر:
دکتر عبدالجواد خواجوی
مدیر اجرایی:
راحله محرابی
مدیرداخلی:
صدیقه عربی
تلفن:
051-57229025
دورنگار:
051-57229025
سایت اختصاصی:
jrh.gmu.ac.ir
نشانی:
گناباد، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
صندوق پستی:
397
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/21
مدیر مسئول
رضا احمدی
پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Reza Ahmadi
Researcher, Health Promotion Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر عبدالجواد خواجوی

علوم پزشکی گنبد کاووس
Abdoljavad Khajavi
Department of Community Medicine, School of Medicine
اعضای تحریریه
دکتر جواد باذلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بهداشت در حوادث
Javad Bazeli
Assistant Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health in Disasters and Emergencies
دکتر شهلا خسروان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: پرستاری
Shahla Khosravan
Associate Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر رضا اسماعیلی

علوم پزشکی گنبد کاووس
Reza Esmaeili
Department of Public Health, School of Health, Social Development and Health Promotion Research Center,
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: سلامت بین الملل-اپیدمیولوژی
Ali Alami
Full Professor, Epidemiology
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: International Health- Epidemiology
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمد قهرمانی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمد خواجه دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohamad Khaje Dalui
Professor medical School
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor
Specialist: Nursing
دکتر مهدی مشکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر شهین شوشتری
استاد
Shahin Shooshtari
Professor Department of Family Social Sciences, University of Manitoba, Canada
Specialist: Health and Aging
دکتر جهانشیر توکلی زاده
استاد تمام روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: روانشناسی، پزشکی روان تنی و روان درمانی
Jahanshir Tavakolizadeh
Full Professor, Clinical psychology, Psychiatry department, Medicine school
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Psychology, Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
مدیر اجرایی
راحله محرابی
راحله محرابی

مدیرداخلی
صدیقه عربی
صدیقه عربی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۵