درباره نشریه
ISSN:
2423-5717
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گناباد (مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مشکی
سردبیر:
دکتر مهدی مشکی
مدیر اجرایی:
ملیحه پیشوایی
ویراستار علمی:
راحله محرابی
تلفن:
051-57229025
دورنگار:
051-57229025
سایت اختصاصی:
jrh.gmu.ac.ir
نشانی:
گناباد، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
صندوق پستی:
397
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
مهدی مشکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
ویراستار انگلیسی
محسن شمسی
محسن شمسی
Mohsen Shamsi
فاطمه ربیعی
فاطمه ربیعی
Fatemeh Rabiee
دکتر مجتبی داوودی
مجتبی داوودی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mojtaba Davoodi
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
رقیه نوری پور
رقیه نوری پور
Roghieh Noo
مژگان فردید
مژگان فردید
Mozhgan Fardid
ویراستار علمی
راحله محرابی
راحله محرابی
سردبیر
مهدی مشکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
هیات تحریریه
جواد بازلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بهداشت در حوادث
Javad Bazeli
Assistant Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health in Disasters and Emergencies
شهلا خسروان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: پرستاری
Shahla Khosravan
Associate Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
علیرضا محسنی تبریزی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor, Medical Student Research of Psychaitry,
Specialist: Medical Sociologist
سقراط فقیه زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
محمد قهرمانی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Gonabad University of Medical Sciences
فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر شهرزاد حجازی
شهرزاد حجازی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Shahrzad Hejazi
Associate Professor,
Specialist: sociology
کوروش هلاکویی نائینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمد خواجه دلویی
محمد خواجه دلویی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohamad Khaje Dalui
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر سیدرضا مجدزاده
سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
علی محمدپور
استاد
رشته تخصصی: پرستاری
Ali Mohammad Pour
Professor,
Specialist: Nursing
مهدی مشکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر شهین شوشتری
شهین شوشتری
استاد
Shahin Shooshtari
Professor, Department of Family Social Sciences, University of Manitoba, Canada,
Specialist: Health and Aging
جهانشیر توکلی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: روانشناسی
Jahan Shir Tavakoli Zadeh
Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
ملیحه پیشوایی
ملیحه پیشوایی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۲