درباره نشریه
ISSN:
2008-2428
eISSN:
2645-3606
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی بهمنی
سردبیر:
دکتر سید عبدالمجید جلایی
دبیر تحریریه:
دکتر حمیدرضا حری
مدیرداخلی:
امین محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر سید امیر جهادی حسینی
ویراستار فارسی:
فاطمه ایرانی کرمانی
تلفن:
034-33257550
034-33257550
سایت اختصاصی:
jdc.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله توسعه و سرمایه، ، کدپستی: 7616914111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر مجتبی بهمنی
استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mojtaba Bahmani
Assistant Professor, Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
سردبیر
دکتر سید عبدالمجید جلایی

دبیر تحریریه
دکتر حمیدرضا حری
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Hamid Reza Horry
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Monetary Economy
اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالمجید جلایی

دکتر نظر دهمرده قلعه نو
استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
Nazar Deh Mardeh Ghale Now
Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ecoonomiics
دکتر فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد خرد، اقتصاد کشاورزی
Farhad Rahbar
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Microeconomics, Agricultural Economics
دکتر علیرضا شکیبایی
معاون دانشگاه
Alireza Shakibaie

دکتر عباس عصاری آرانی
دانشیار توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Assari Arani
Associate Professor, Economic development and planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر محمدعلی فیض پور
دکتر محمدعلی فیض پور

دکتر پرویز محمدزاده
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Mohammadzadeh
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر امیرحسین مزینی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Amir Hossein Mozayani
Associate Professor, Economic Research Institute
Tarbiat Modares University
Specialist: Economics
دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر احمد شاهین اوز

Karam Karabulut

ویراستار فارسی
دکتر سید امیر جهادی حسینی
دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Amir Jahadi Hosseini
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language & Literature
فاطمه ایرانی کرمانی
فاطمه ایرانی کرمانی

مدیرداخلی
امین محمدی

رشته تخصصی: کامپیوتر
Amin Mohammadi

Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳