درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمود گلزاری
مدیر مسئول:
دکتر محمود گلزاری
سردبیر:
مهدی ملک محمد
ویراستار فارسی:
پیمان حمیدی
تلفن:
021-66977939
021-66977938
021-66964378
دورنگار:
021-66490801
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 41، واحد همکف ، کدپستی: 1315695714
سامانه پیام کوتاه:
30007819111111
صندوق پستی:
386-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66977939
021-66977938
پست الکترونیک:
sepidehdanaei@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۴