درباره نشریه
ISSN:
1735-6873
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
منصور میاحی
سردبیر:
دکتر محمد راضی جلالی
کارشناس:
مونا عباسی
تلفن:
061-33336312
دورنگار:
061-33336312
سایت اختصاصی:
www.ivj.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی
صندوق پستی:
145
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
منصور میاحی
استاد تمام بهداشت و بیماریهای پرندگان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz-Iran
Mansour Mayahi
Full Professor, Avian health and diseases, Clinical Sciences department, Faculty of Veterinary Medicine of Ahvaz
Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz-Iran
کارشناس
مونا عباسی
دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mona Abbasi
Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر محمد راضی جلالی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: کلینیکال پاتولوژی
Mohammad Razi Jalali
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Pathology
اعضای تحریریه
دکتر سروش سابیزا
استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Soroush Sabiza
Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Veterinary surgery
دکتر بهارک اختردانش
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی دام های کوچک
Baharak Akhtardanesh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Diseases of small livestock
دکتر مهدی پورمهدی بروجنی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mahdi Mahdi Pourmahdi Borujeni
Professor, Food Hygiene
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Epidemiology
دکتر عباس جلودار
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ژنتیک ملکولی
Abbas Jolodar
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Molecular genetics
دکتر رضا رنجبر
دانشیار دانشکده دامپزشکی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Reza Ranj Bar
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Specialist: Anatomical sciences
دکتر حسین حمیدی نجات
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: انگل شناسی
Hosein Hamidi Nejat
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Parasitology
دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Maliheh Abbas Ali Pour Kabireh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
Raghu Nath Kohli

Specialist: Veterinary surgery
دکتر ثریا نائم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Soraya Naem
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Urmia
Specialist: Parasitology
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.
Specialist: Virology
دکتر معصومه احمدی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی
Masoomeh Ahmadi Zadeh
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر اردشیر ارضی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: داروسازی
Ardeshir Arzi
Professor Faculty of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی بنی آدم
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Ali Bani Adam
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Veterinary surgery
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Mohammad Rahim Haji Haji Kolaei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر محمود خاکساری مهابادی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تشریحی(آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی)
Mahmmod Khaksary Mahabady
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Anatomical Sciences (Anatomy, Embryology and Histology)
دکتر محمدعلی راد
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی داخلی حیوانات و زونوزها
Mohammad Ali Rad
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Small Animal Internal Medicine and zoonoses
دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر محمدکاظم غریب ناصری
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Kazem Gharib Naseri
medical School
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهری غفوریان بروجردنیا
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mehri Ghafourian Boroujerd Nia
Professor medical School
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر سید رضا فاطمی طباطبایی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyyed Reza Fatemi Tabatabaee
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physiology
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Masoud Ghorban Poor Najaf Abadi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology
دکتر سید مهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر حسین نجف زاده ورزی
استاد فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hossein Najafzadehvarzi
Professor, pharmacology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۶