درباره نشریه
ISSN:
1735-6873
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر منصور میاحی
سردبیر:
دکتر محمد راضی جلالی
کارشناس:
مونا عباسی
تلفن:
061-33336312
دورنگار:
061-33336312
سایت اختصاصی:
www.ivj.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی
صندوق پستی:
145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/17
مدیر مسئول
دکتر منصور میاحی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای طیور
Mansour Mayahi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Health and poultry diseases
کارشناس
مونا عباسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mona Abbasi
Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر محمد راضی جلالی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: کلینیکال پاتولوژی
Mohammad Razi Jalali
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Pathology
هیات تحریریه
دکتر سروش سابیزا
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Soroush Sabiza
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Veterinary surgery
دکتر بهارک اختردانش
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی دام های کوچک
Baharak Akhtar D anesh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Diseases of small livestock
دکتر مهدی پورمهدی بروجنی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mahdi Pour Mahdi Borojeni
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Epidemiology
دکتر عباس جلودار
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ژنتیک ملکولی
Abbas Jolodar
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Molecular genetics
دکتر رضا رنجبر
دانشیار دانشکده دامپزشکی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Reza Ranj Bar
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine,
Specialist: Anatomical sciences
دکتر حسین حمیدی نجات
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: انگل شناسی
Hosein Hamidi Nejat
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Parasitology
دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Maliheh Abbas Ali Pour Kabireh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
Raghu Nath Kohli
Specialist: Veterinary surgery
دکتر ثریا نائم
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Soraya Naem
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
Specialist: Parasitology
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.,
Specialist: Virology
دکتر معصومه احمدی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی
Masoomeh Ahmadi Zadeh
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر اردشیر ارضی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: داروسازی
Ardeshir Arzi
Professor, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی بنی آدم
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Ali Bani Adam
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Veterinary surgery
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Mohammad Rahim Haji Haji Kolaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر محمود خاکساری مهابادی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تشریحی(آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی)
دکتر محمدعلی راد
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی داخلی حیوانات و زونوزها
Mohammad Ali Rad
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Small Animal Internal Medicine and zoonoses
دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر محمدکاظم غریب ناصری
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Kazem Gharib Naseri
medical School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهری غفوریان بروجردنیا
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mehri Ghafourian Boroujerd Nia
Professor, medical School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyyed Reza Fatemi Tabatabaee
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Physiology
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Masoud Ghorban Poor Najaf Abadi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: microbiology
دکتر سیدمهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر حسین نجف زاده ورزی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hosein Najaf Zadeh Varzi
Professor, medical School, Babol University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۲