درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
:
دکتر محمدشریف شریف زاده
صاحب امتیاز:
انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر علی اسدی
سردبیر:
دکتر داریوش حیاتی
دبیراجرایی:
مهندس محمدباقر لاری
مدیرداخلی:
دکتر سیدداوود حاجی میررحیمی
با همکاری:
دانشگاه شیراز
تلفن:
071-36138499
دورنگار:
071-36138499
سایت اختصاصی:
www.iaeej.ir
نشانی:
شیراز، باجگاه، کیلومتر 12 جاده شیراز- اصفهان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، ، کدپستی: 7144165186
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/18
مدیر مسئول
علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
محمدشریف شریف زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Sharif Sharifzadeh
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Promotion and education of agriculture
سردبیر
دکتر داریوش حیاتی
داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor, University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
هیات تحریریه
سیدمحمود حسینی
استاد دانشگاه تهران
Seyyed Mahmood Hosseini
Professor, University of Tehran
حشمت الله سعدی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Heshmatollah Saadi
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Promotion and education of agriculture
مسعود برادران
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Masoud Baradaran
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: ترويج و آموزش کشاورزي
محمدشریف شریف زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Sharif Sharifzadeh
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر حسن صدیقی
حسن صدیقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Hasan Sedighi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Promotion and education of agriculture
حسین آگهی
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
Hossein Agahi
Associate Professor, Razi University
هوشنگ ایروانی
استاد مدیریت آموزشهای مستمر بزرگسالان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و توسعه کشاورزی
Hooshang Iravani
University of Tehran
دکتر غلامرضا پزشکی راد
غلامرضا پزشکی راد
سیروس سلمان زاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Sirous Salmanzadeh
Professor, Shahid Chamram University
دکتر یوسف حجازی
یوسف حجازی
استاد آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Yousef Hejazi
University of Tehran
غلامحسین زمانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Gholam Hossein Zamani
Professor, University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
اسدالله زمانی پور
دانشیار دانشگاه بیرجند
Asadollah Zamanipour
Associate Professor, University of Birjand
اسماعیل شهبازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر عزت الله کرمی
عزت الله کرمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ezatollah Karami
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
دبیراجرایی
مهندس محمدباقر لاری
محمدباقر لاری
عضو هیات علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
Mohammad Bagher Lari
Faculty member, Agricultural extension and training, University of Shirazu
مدیرداخلی
سیدداوود حاجی میررحیمی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyyed Davood Haji Mir Rahimi
Specialist: Promotion and education of agriculture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴