درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود حسینی
سردبیر:
دکتر داریوش حیاتی
دبیراجرایی:
مهندس محمدباقر لاری
مدیر اجرایی:
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی
مدیرداخلی:
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی
کارشناس:
شیوا زارع
با همکاری:
دانشگاه شیراز
تلفن:
071-36138499
دورنگار:
071-36138499
سایت اختصاصی:
www.iaeej.ir
نشانی:
شیراز، باجگاه، کیلومتر 12 جاده شیراز- اصفهان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، ، کدپستی: 7144165186
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/17
مدیر مسئول
دکتر سید محمود حسینی
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed Mahmood Hosseini
Professor
University of Tehran
سردبیر
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
اعضای تحریریه
دکتر سید محمود حسینی
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed Mahmood Hosseini
Professor
University of Tehran
دکتر حشمت الله سعدی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ترویج کشاورزی
Heshmatollah Saadi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: agricultural Extension
دکتر مسعود برادران

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Masoud Baradaran
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: ترويج و آموزش کشاورزي
دکتر محمدشریف شریف زاده
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Sharif Sharifzadeh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر جعفر یعقوبی
دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، توسعه کشاورزی
Jafar Yaghoubi
Associate Professor, Agricultural Extension and education
University of Zanjan
Specialist: Agricultural extension and education, rural development
دکتر عنایت عباسی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Enayat Abbasi
Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education
Tarbiat Modares University
دکتر غلامحسین زمانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Gholam Hossein Zamani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر عزت الله کرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ezatollah Karami
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
دبیراجرایی
مهندس محمدباقر لاری
عضو هیات علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
Mohammad Bagher Lari
Faculty member Agricultural extension and training
University of Shirazu
مدیر اجرایی
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی

رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyyed Davood Haji Mir Rahimi

Specialist: Promotion and education of agriculture
مدیرداخلی
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی

رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyyed Davood Haji Mir Rahimi

Specialist: Promotion and education of agriculture
کارشناس
شیوا زارع

رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Shiva Zare

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۹