درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار نشریه از سال 87 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
انجمن انرژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریده عتابی
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن:
021-88671676
دورنگار:
021-88671676
سایت اختصاصی:
www.iranea.org
صندوق پستی:
519-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸