درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
فریبا کیا
مدیرداخلی:
دکتر معصومه شجاعی
تلفن:
021-88839166
دورنگار:
021-88839166
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899518
صندوق پستی:
6585-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱