درباره نشریه
ISSN:
1735-8264
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمدجواد کاس نژاد
مدیر مسئول:
محمدجواد کاس نژاد
سردبیر:
شورای سردبیری
تلفن همراه:
09355301969
صندوق پستی:
1496/15815
تاریخ به‌روزآوری: 1388/05/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲