درباره نشریه
eISSN:
2277-9183
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی امین
سردبیر:
دکتر محمدمهدی امین
تلفن:
031-37923240
031-37923276
دورنگار:
031-36695849
نشانی:
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، مرکز تحقیقات محیط زیست و گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت
سایت اختصاصی:
ijehe.mui.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی امین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Mahdi Amin
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر محمدمهدی امین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Mahdi Amin
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
فرانک اسدی
فرانک اسدی
استاد
Farahnak Assadi
professor Rush University MedicalCenter Chicago, Illinois, USA
Specialist: Pediatric nephrology
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر بینا بیژن

BINA Bijan

دکتر کریم ابراهیم پور

Karim EBRAHIMPOUR

Maria HAAS Gerda

دکتر یعقوب حاجی زاده
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Taghoub Haji Zadeh
Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
William Hogland
Professor
Specialist: Environmental Engineering, Waste Managment and Recovery, Eco-Technology
Veeriah JEGATHEESAN

دکتر فرین کمانگر
دانشیار
رشته تخصصی: آنالیز بهداشت عمومی
Farin Kamangar
Associate Professor
Specialist: Public Health Analysis
Jaya KANDASAMY

دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر مهدی خیادانی
دکتر مهدی خیادانی

رشته تخصصی: هیدرولیک و محیط زیست
Mehdi Khiadani
Associate Professor
Specialist: Hydraulics and Environment
دکتر مرجان منصوریان
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Marjan Mansourian
Assistant Professor Department of Biostatistics and Epidemiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر محمدرضا مراثی
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Reza Maracy
Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
حسین مهدویان
حسین مهدویان

دکتر پیام نجفی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Payam Najafi
Associate Professor
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Soil and Water Engineering
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مهناز نیک آیین

Mahnaz NIKAEEN

دکتر حمیدرضا پورزمانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamidreza pourzamani

Isfahan University of Medical Sciences
Robespierre RIBERIO

امید روحانی
امید روحانی

Rainer SCHULIN

Peter Schwandt
Peter Schwandt
Emeritus Professor
Specialist: Cardiology
دکتر محمدرضا شاه منصوری

Mohammad Reza SHAHMANSOURI

دکتر ایوب ترکیان
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ayob Torkian
Associate Professor Water and Energy Research Center
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
Naresh SINGHAL

دکتر قاسم یادگارفر

Ghasem Yadegarfar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۸