درباره نشریه
ISSN:
2228-5245
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ضیاءالدین شعاعی
سردبیر:
دکتر ناصر حافظی مقدس
کارشناس:
زهره نوربخش
سایت اختصاصی:
www.jiraeg.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم-گروه زمین شناسی، نشریه انجمن زمین شناسی مهندسی
تلفن:
051-38804160
دورنگار:
051-38796416
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/29
مدیر مسئول
دکتر ضیاءالدین شعاعی
دانشیار حفاظت خاک
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Zieaoddin Shoaei
Associate Professor, Engineering Geology
Specialist: Geological engineering
کارشناس
زهره نوربخش

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Zohreh Noorbakhsh

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
سردبیر
دکتر ناصر حافظی مقدس
هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Naser hafezi moghaddas
Academic staff
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
اعضای تحریریه
اکبر چشمی

دکتر ناصر حافظی مقدس
هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Naser hafezi moghaddas
Academic staff
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor Department of Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
دکتر ضیاءالدین شعاعی
دانشیار حفاظت خاک
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Zieaoddin Shoaei
Associate Professor, Engineering Geology
Specialist: Geological engineering
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor Faculty of Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
دکتر محمدحسین قبادی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mohammad Hosein Ghobadi
Professor Department of Geology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Geological engineering
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴