درباره نشریه
ISSN:
1735-515x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن سازه های فولادی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید رسول میرقادری
سردبیر:
مهدی قاسمیه
تلفن:
021-88384199
021-88255942 ، داخلی: 561
دورنگار:
021-88384199
021-88255942 ، داخلی: 561
سایت اختصاصی:
www.journalisss.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل ا. . نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آزمایشگاه سازه، انجمن سازه های فولادی ایران، ، کدپستی: 1463917151
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/17
مدیر مسئول
دکتر سید رسول میرقادری

Seyed Rasoul Mir Ghaderi

سردبیر
مهدی قاسمیه

Mehdi Ghassemieh

اعضای تحریریه
اباذر اصغری
اباذر اصغری

دانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر مجتبی ازهری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Mojtaba Azhari
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر حسین باقرنژاد
دکتر حسین باقرنژاد
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hosein Bagher Nejad
Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر ابراهیم ثنایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ebrahim Sanaee
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر فرهاد دانشجو
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farhad DaneshJoo
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: civil enginering
دکتر رضا رازانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Reza Razani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Civil Engineering
دکتر مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Majid Sadegh Azar
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر سعید صبوری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Saeed Sabuori
Professor Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر حجت عادلی
دکتر حجت عادلی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hojjat Adeli
Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر مهدی فرشاد
دکتر مهدی فرشاد
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mehdi Farshad
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر شمس الدین میردامادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shamseddin Mirdamadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر فرزاد نعیم
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farzad Naeem
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر سید احمد نوربخش
استاد پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Ahmad Noorbakhsh
Professor College of Engineering, Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر هوشیار نوشین
دکتر هوشیار نوشین
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hoosh Yar Nooshin
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۳