درباره نشریه
ISSN:
1735-515x
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن سازه های فولادی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید صادق آذر
سردبیر:
دکتر فرهاد دانشجو
تلفن:
021-88384199
021-88255942 ، داخلی: 561
دورنگار:
021-88384199
021-88255942 ، داخلی: 561
سایت اختصاصی:
www.journalisss.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل ا. . نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آزمایشگاه سازه، انجمن سازه های فولادی ایران، ، کدپستی: 1463917151
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/04
مدیر مسئول
مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران
Majid Sadegh Azar
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
سردبیر
دکتر فرهاد دانشجو
فرهاد دانشجو
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farhad Danesh Joo
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: civil enginering
هیات تحریریه
دکتر علی اکبر آقاکوچک
علی اکبر آقاکوچک
استاد
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های دریایی تجزیه و تحلیل پویا و طراحی لرزه ای سازه های فولادی، Offshore Structure، مهندسی عمران
Ali Akbar Agha Kouchak
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Analysis and design of offshore structures Dynamic analysis and seismic design of steel structures, Offshore Structure, Civil Engineering
مجتبی ازهری
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی سازه
mojtaba Azhari
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر حسین باقرنژاد
حسین باقرنژاد
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hosein Bagher Nejad
Professor,
Specialist: Civil Engineering
دکتر ابراهیم ثنایی
ابراهیم ثنایی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ebrahim Sanaee
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر فرهاد دانشجو
فرهاد دانشجو
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farhad Danesh Joo
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: civil enginering
دکتر رضا رازانی
رضا رازانی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Reza Razani
Professor, University of Shirazu
Specialist: Civil Engineering
مجید صادق آذر
استاد دانشکده مهندسی عمران
Majid Sadegh Azar
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
سعید صبوری
استاد مهندسی عمران
Saeed Sabuori
Professor, Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
دکتر حجت عادلی
حجت عادلی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hojjat Adeli
Professor,
Specialist: Civil Engineering
دکتر مهدی فرشاد
مهدی فرشاد
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mehdi Farshad
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering
شمس الدین میردامادی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shamseddin Mir Damadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر فرزاد نعیم
فرزاد نعیم
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Farzad Naeem
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering
دکتر سیداحمد نوربخش
سیداحمد نوربخش
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Ahmad Noor Bakhsh
Professor, University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر هوشیار نوشین
هوشیار نوشین
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hoosh Yar Nooshin
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶