درباره نشریه
ISSN:
2008-3629
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
86
صاحب امتیاز:
انجمن سوخت و احتراق ایران
مدیر مسئول:
دکتر کیومرث مظاهری
سردبیر:
دکتر محمدحسن سعیدی
مدیر اجرایی:
مهندس مهنوش جودی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا علی پور
تلفن:
021-82883962
دورنگار:
021-82883962
سایت اختصاصی:
www.jfnc.ir
نشانی:
تهران، تهران
تلفن همراه:
09122974419
صندوق پستی:
311-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/15
مدیر مسئول
دکتر کیومرث مظاهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر محمدحسن سعیدی
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Hasan Saeedi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Fluid Mechanics
اعضای تحریریه
دکتر حجت قاسمی
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hojjat Ghasemi
Faculty member Faculty of Mechanics
Iran University of Science and Technology
دکتر فریبرز رشیدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Fariborz Rashidi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محسن دوازده امامی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Davazdah Emami
Faculty member Department of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
یاسر محمودی

دکتر سید وحید حسینی

دکتر رضا ابراهیمی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Reza Ebrahimi
Professor, Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر قاسم حیدری نژاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر رامین کریم زاده
عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس
Ramin Karim Zadeh
Faculty member
Tarbiat Modares University
دکتر صادق تابع جماعت
عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک
Sadegh Tabe Jamaat
Faculty member
Amirkabir University of Technology
دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
مدیر اجرایی
مهندس مهنوش جودی

Mah Noush Joudi

مدیرداخلی
دکتر علیرضا علی پور
عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Reza Ali Poor
Faculty member
Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹