درباره نشریه
ISSN:
2008-3629
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
86
صاحب امتیاز:
انجمن سوخت و احتراق ایران
مدیر مسئول:
دکتر کیومرث مظاهری
سردبیر:
دکتر محمدحسن سعیدی
مدیر اجرایی:
مهندس مهنوش جودی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا علی پور
تلفن:
021-82883962
دورنگار:
021-82883962
سایت اختصاصی:
www.jfnc.ir
نشانی:
تهران، تهران
تلفن همراه:
09122974419
صندوق پستی:
311-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/17
مدیر مسئول
دکتر کیومرث مظاهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor, Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر محمدحسن سعیدی
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Hasan Saeedi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Fluid Mechanics
هیات تحریریه
دکتر حجت قاسمی
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
Hojjat Ghasemi
Faculty member, Faculty of Mechanics, Iran University of Science and Technology
دکتر فریبرز رشیدی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Fariborz Rashidi
Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر محسن دوازده امامی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Davazdah Emami
Faculty member, Department of Mechanical Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر رضا ابراهیمی
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Ebrahimi
Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر قاسم حیدری نژاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر رامین کریم زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
Ramin Karim Zadeh
Faculty member, Tarbiat Modares University
دکتر صادق تابع جماعت
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک
Sadegh Tabe Jamaat
Faculty member, Amirkabir University of Technology
دکتر محمدحسن سعیدی
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Hasan Saeedi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Fluid Mechanics
دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
مدیر اجرایی
مهندس مهنوش جودی
Mah Noush Joudi
مدیرداخلی
دکتر علیرضا علی پور
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Reza Ali Poor
Faculty member, Shahid Chamram University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲