درباره نشریه
ISSN:
2008-1847
eISSN:
2476-5058
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدیر مسئول:
حجت الاسلام رضا غلامی
کارشناس:
مهناز شاه علی زاده
تلفن:
021-22570719
دورنگار:
021-22570719
سایت اختصاصی:
www.ijcr.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان اول) ، شماره 124، مجله تحقیقات فرهنگی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18
مدیر مسئول
حجت الاسلام رضا غلامی

اعضای تحریریه
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
حمید عباداللهی چنذانق
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی توسعه
Hamid Ebadollahi Chanzanagh
Associate Professor, Social sciences department
University of Guilan
Specialist: Historical sociology, Cultural sociology, Sociology of development
دکتر محمود شهابی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
Mahmoud Shahabi
Associate Professor Faculty of Social Science
University of Shirazu
William D. Coleman
Professor University of Waterloo (Canada)
Specialist: political science
دکتر یان آرت شولته
استاد دانشگاه وارویک (انگلستان)
رشته تخصصی: علوم سیاسی و مطالعات بین الملل
Jan Aart Scholte
Professor
Specialist: Political science and international studies
Suman Gupta
Professor
Specialist: Literature and cultural history
دکتر علی بهداد
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و روسی
Ali Beh Dad
Professor
Specialist: English, French and Russian language and literature
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر یوسف اباذری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Yusef Abazari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر رضا صمیم
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Reza Samim
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies
Specialist: Sociology
کارشناس
مهناز شاه علی زاده

رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Mahnaz Shahalizadeh

Specialist: English language translation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴