درباره نشریه
ISSN:
2008-1847
eISSN:
2476-5058
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر حسین میرزایی
سردبیر:
دکتر سید سعیدرضا عاملی
مدیرداخلی:
دکتر ناصرالدین علی تقویان
کارشناس:
مهناز شاه علی زاده
تلفن:
021-22570719
دورنگار:
021-22570719
سایت اختصاصی:
www.ijcr.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان اول) ، شماره 124، مجله تحقیقات فرهنگی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر حسین میرزایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Mirzaei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
کارشناس
مهناز شاه علی زاده

رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Mahnaz Shahalizadeh

Specialist: English language translation
سردبیر
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
اعضای تحریریه
William D. Coleman
Professor University of Waterloo (Canada)
Specialist: political science
دکتر یان آرت شولته
استاد دانشگاه وارویک (انگلستان)
رشته تخصصی: علوم سیاسی و مطالعات بین الملل
Jan Aart Scholte
Professor
Specialist: Political science and international studies
Suman Gupta
Professor
Specialist: Literature and cultural history
دکتر علی بهداد
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و روسی
Ali Beh Dad
Professor
Specialist: English, French and Russian language and literature
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر یوسف اباذری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Yusef Abazari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر مقصود فراستخواه
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: آموزش عالی، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Maghsood Ferasatkhah
Associate Professor Research and Planning of Higher Education
Specialist: Higher Education, Higher Education - Planning Higher Education Development
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر محمد رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر رضا صمیم
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Reza Samim
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
عبدالعزیز تاتار
عبدالعزیز تاتار

Abdol Aziz Tar Tar

مدیرداخلی
دکتر ناصرالدین علی تقویان
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رشته تخصصی: فلسفه، آموزش عالی
Nasereddinali Taghavian
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies
Specialist: Philosophy, Higher Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴