درباره نشریه
ISSN:
2008-4978
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن مقدم نیا
سردبیر:
دکتر حمید علوی مجد
تلفن:
021-22707346
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/aab
نشانی:
تهران، میدان قدس، خیابان دربند، بالاتر از مخابرات، دانشکده پیراپزشکی
صندوق پستی:
4618-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/19
مدیر مسئول
دکتر سید حسن مقدم نیا
دانشیار مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Seyyed Hasan Moghaddamnia
Associate Professor Biochemistry and Biophysics Research Center
University of Tehran
Specialist: biochemistry
سردبیر
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavi Majd
Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر بی بی شهین شمسیان
دکتر بی بی شهین شمسیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون شناسی و انکولوژی کودکان
Bibi Shahin Shamsian
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology and Oncology
دکتر سید صمد سجادی
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Seyed Samad Sajjadi
Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Linguistics
Ravi Reddy
Ravi Reddy

Silvano Wendel
Silvano Wendel

دکتر سید محمودرضا آقامیری
دکتر سید محمودرضا آقامیری
دانشیار دانشکده مهندسی هسته ای
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی پرتودرمانی
Seyyed Mahmood Reza Aghamiri
Associate Professor School of Nuclear Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Radiation Medicine Engineering
دکتر امیرحسن زرنانی
مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی ، پژوهشکده ابن سینا
رشته تخصصی: فناوری نانو
Amir Hasan Zarnani
Nanobiotechnology Research Center, Avicenna Research Institute
Specialist: Nanobiotechnology
دکتر سید حمیدالله غفاری
استاد مرکز تحقیقات پیوند خون ، آنکولوژی و سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی، ژنتیک سرطان
Seyed Hamidollah Ghaffari
Assistant Professor Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetic, Cancer genetic
دکتر کامران علی مقدم
دانشیار هماتولوژی و آنکولوژی ، مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Kamran Ali Moghadam
Associate Professor Hematology and Oncology, Bone Marrow Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر علی رحیم پور
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فناوری آزمایشگاه پزشکی
Ali Rahimpour
Assistant Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Politic Geography, Tourism Research of Cultural Heritage, Medical Lab Technology
دکتر مریم شکفته
دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Maryam Shekofteh
Associate Professor, Department of Medical Library and Information Science
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Science
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر آزاده رخشان
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Azadeh Rakhshan
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر فریبرز فائقی
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فناوری رادیولوژی، فیزیک پزشکی - گرایش تصویربرداری پزشکی
Fariborz Faeghi
Assistant Professor School of Paramedicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiology Technology, Medical Physics - Medical Imaging Trends
دکتر پیمان عشقی
دکتر پیمان عشقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون شناسی و انکولوژی کودکان
Peyman Eshghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology and Oncology
Munther Jaffar Hussain
Munther Jaffar Hussain

Emilia Wiechec

Specialist: Cell Biology
Marek Los
Marek Los

Specialist: Cell Biology
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
استاد گروه آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Alireza Akbarzadeh Baghban
Professor Department of Biostatistics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavi Majd
Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر حمید مقدسی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Hamid Moghaddasi
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر محمدحسین حیدری
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Hossein Heidari
Assistant Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسین دخت
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad-Reza Hoseindokht
Professor School of Science
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر احمد قره باغیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمینوهماتولوژی بالینی
Ahmad Gharehbaghian
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunohematology
دکتر یزدان منصوریان
دانشیار گروه کتابخانه و علوم اطلاعات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Associate Professor Department of Library and Information Sciences
Kharazmi University
Specialist: Information science
ویراستار انگلیسی
دکتر نغمه خادم باشی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Naghmeh Khadembashi
School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۱