درباره نشریه
ISSN:
2008-4978
eISSN:
2783-1264
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز فائقی
سردبیر:
دکتر حمید چگنی
مدیر اجرایی:
طاهره حدادی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مصطفی پورحاجی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مجید سلطانی مقدم
تلفن:
021-22707346
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/aab
نشانی:
تهران، میدان قدس، خیابان دربند، بالاتر از مخابرات، دانشکده پیراپزشکی
صندوق پستی:
4618-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/22
مدیر مسئول
دکتر فریبرز فائقی
استادیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فناوری رادیولوژی، فیزیک پزشکی - گرایش تصویربرداری پزشکی
Fariborz Faeghi
Assistant Professor School of Paramedicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiology Technology, Medical Physics - Medical Imaging Trends
سردبیر
دکتر حمید چگنی
دکتر حمید چگنی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Chegni
Assistant Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
فرانک کازرونی

Faranak Kazerouni

کاظم ناصری نژاد

Kazem Naserinejad

Roberto Nisini

Manoochehr Pourshaban

Zuhair Saraf

دکتر فرید زائری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Farid Zaeri
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Ravi Reddy

Silvano Wendel
Silvano Wendel

دکتر امیرحسن زرنانی
مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی ، پژوهشکده ابن سینا
رشته تخصصی: فناوری نانو
Amir Hasan Zarnani
Nanobiotechnology Research Center, Avicenna Research Institute
Specialist: Nanobiotechnology
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر آزاده رخشان
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Azadeh Rakhshan
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Munther Jaffar Hussain

Emilia Wiechec

Specialist: Cell Biology
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavi Majd
Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر احمد قره باغیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمینوهماتولوژی بالینی
Ahmad Gharehbaghian
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Immunohematology
ویراستار انگلیسی
دکتر مصطفی پورحاجی

Mostafa Pourhaji

دکتر مجید سلطانی مقدم
دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Majid Soltani Moghaddam
Faculty of Foreign Languages and Literature
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
طاهره حدادی
طاهره حدادی
دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Tahereh Hadadi
School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۱