درباره نشریه
ISSN:
2383-3130
eISSN:
2538-5615
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر خدیجه احمدی آملی
سردبیر:
دکتر عقیله حیدری
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا یوسف زاده
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا یوسف زاده
سایت اختصاصی:
mathco.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
051-38683900
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد ، خیابان ستاری، دانشگاه پیام نور مشهد
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/07
مدیر مسئول
دکتر خدیجه احمدی آملی
دانشیار رشته ریاضی محض، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ریاضی محض، جبر جابجایی و همولوژی
Khadijeh Ahmadi Amoli
Associate Professor, Pure Mathematics, Mathematics, Department of Mathematics
Payame Noor University
Specialist: Pure Mathematics, Commutative and Homological Algebra
سردبیر
دکتر عقیله حیدری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی- کنترل و بهینه سازی
Aghileh Heydari
Professor
Payame Noor University
Specialist: Applied Mathematics - Control and Optimization
اعضای تحریریه
Adil Bagirov
Adil Bagirov

Specialist: Mathematics - Optimization
دکتر ایرج مهدوی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - مهندسی تولید
Iraj Mahdavi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Industrial Engineering - Production Engineering
دکتر مهدی توکلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه آلبرتا
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahdi Tavakoli

Chefi Tiriki
Chefi Tiriki

Specialist: Engineering, Electo-Mechanical
Chongqi Zhang
Chongqi Zhang
Professor
Specialist: Statistics
دکتر اسد عازمی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستم های کنترل
Asad Azemi
Associate Professor
Specialist: Electrical Engineering - Control Systems
دکتر اکبر هاشمی برزآبادی
دانشیار
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: بهینه سازی و کنترل بهینه
Akbar Hashemi Borz Abadi
Associate Professor
University of Damghan
Specialist: Optimization and Optimal Control
دکتر عقیله حیدری
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی- کنترل و بهینه سازی
Aghileh Heydari
Professor
Payame Noor University
Specialist: Applied Mathematics - Control and Optimization
نادر کنزی

Nader Kanzi

دکتر ناصر پریز
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: کنترل، سیستم های کنترل غیرخطی - کنترل بهینه
Naser Pariz
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control
دکتر حامدرضا طارقیان
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم مدیریت
Hamed Reza Tareghian
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management Science
دکتر علی وحیدیان کامیاد
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Ali Vahidian Kamyad
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Mathematics
دکتر بهمن یوسفی
دکتر بهمن یوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: نظریه ریاضیات خالص-اپراتور
Bahmann Yousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Pure Mathematics-Operator Theory
دکتر داوود خجسته سالکویه
دانشیار دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Davod Khojasteh Salkuyeh
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Applied Mathematics
دکتر علی کریم پور
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Ali Karimpoor
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electrical Engineering-Control
Giuseppe Caristi

Specialist: Applied Mathematics
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی
استاد تمام تحقیق در عملیات و بهینه سازی، ریاضی کاربردی، ریاضی
دانشگاه صنعتی شیراز
رشته تخصصی: کنترل و بهینه سازی
Ali Reza Fakhar Zadeh Jahromi
Full Professor, OR and Optimization, Applied Mathematics, Mathematics
Shiraz university tochnology
Specialist: Control and Optimization
مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا یوسف زاده

Hamid Reza Yousefzade

مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا یوسف زاده

Hamid Reza Yousefzade

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵