درباره نشریه
ISSN:
2345-6361
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین فقهی
سردبیر:
دکتر فرامرز میرزایی
مدیرداخلی:
خدیجه شاه محمدی
تلفن:
021-81032239
دورنگار:
021-81032239
سایت اختصاصی:
iaall.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی) ، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه 2، اتاق 224، ، کدپستی: 1597633131
تلفن همراه:
09122974430
صندوق پستی:
1597633141
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/30
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین فقهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abdol Hosein Feghhi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
اعضای تحریریه
دکتر آذرتاش آذرنوش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Azar Tash Azar Noosh
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی سلیمی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی، زبان و ادبیات عرب
Ali Salimi
Professor, Arabic Literature
Razi University
Specialist: Arabic Literature, Contemporary Literature, Literary Criticism, Arabic literature
دکتر فیروز حریرچی
دکتر فیروز حریرچی

دکتر رقیه رستم پورملکی
دانشیار عربی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Roghiyeh Rostam Pour Maleki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Litrature
دکتر وحید سبزیان پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر عبدالحسین فقهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abdol Hosein Feghhi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
مدیرداخلی
خدیجه شاه محمدی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Khadijeh Shah Mohammadi
Masters
Specialist: Arabic Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۲