درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
مرتضی رجوعی
سردبیر:
امین بهنام شیرازی
مدیر اجرایی:
الهه شیعه زاده
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه ، خیابان اسرار ، دانشگاه امام رضا (ع) ، ساختمان شماره 2 ، کانون نشریات علمی - پژوهشی - تخصصی
تاریخ به‌روزآوری: 1389/06/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۸