درباره نشریه
ISSN:
2008-4994
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
سردبیر:
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
سایت اختصاصی:
ijrhr.scu.ac.ir
تلفن همراه:
09163047388
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/16
مدیر مسئول
دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Masoud Ghorban Poor Najaf Abadi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology
سردبیر
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Mohammad Rahim Haji Haji Kolaei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Diseases of the Great Livestock
اعضای تحریریه
دکتر وهاب باباپور
استاد
دانشگاه تهران
Vahab Babapour
Professor
University of Tehran
دکتر محمد راضی جلالی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: کلینیکال پاتولوژی
Mohammad Razi Jalali
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Pathology
دکتر سید عباس رافت
استاد علوم دامی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی - اصلاح دام، ژنتیک و اصلاح نژاد، ژنتیک کمی
Seyed Abbas Rafat
Professor, Animal science
University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Animal Breeding
دکتر فریدون صابری افشار
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی
Fereydoun Saberi Afshar
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Surgery
دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر سید مرتضی علوی شوشتری
استاد
دانشگاه ارومیه
Sayad Morteza Alavi Shosh Tari
Professor
University of Urmia
دکتر علیرضا قدردان مشهدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم درمانگاهی
Ali Reza Ghadrdan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Sciences
دکتر ایرج کریمی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: پاتوبیولوژی
Iraj Karimi
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: pathobiology
دکتر غلامعلی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دامپزشکی، دامپزشکی-فیزیولوژی دام
Gholam Ali Mogaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Veterinary, دامپزشکي-فيزيولوژي دام
دکتر محمد نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی - امبریولوژی
Mohammad Nouri

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry &Embriology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲