درباره نشریه
ISSN:
2008-4749
eISSN:
2423-3994
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسن راشدمحصل
سایت اختصاصی:
jpp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه حفاظت گیاهان
صندوق پستی:
1163-91775
تلفن:
051-38804621 ، داخلی: 412
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/08

این مجله تا سال 1387 با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به صورت اختصاصی به چاپ می رسد.

مجله حفاظت گیاهان فصلنامه ایست که در سال 4 بار انتشار می یابد. هدف از انتشار این مجله افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویرورس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

 
مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
اعضای تحریریه
دکتر حسین رجایی
استادیار
رشته تخصصی: حشره شناس
Hossein Rajaei
Assistant Professor
Specialist: Entomologist
آرش راشد
محقق پژوهشی
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Arash Rashed
Research researcher
Specialist: Ecology of Insects
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Ebrahim Izadi Dar Bandi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
دکتر مجتبی حسینی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Mojtaba Hoseini
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical Plant
دکتر سید محمود اخوت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Seyed Mahmod Okhovat
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Pathology
دکتر ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
دکتر بهروز جعفرپور
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Behrooz Jafar Pour
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Pathology
دکتر بیژن حاتمی
دکتر بیژن حاتمی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Bijan Hatami
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Entomology
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
دکتر حسین صادقی نامقی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Hosein Sadeghi Nameghi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural insecticides
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر سید حسن مرعشی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی
Seyyed Hassan Marashi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biotechnology and Plant Breeding
دکتر عصمت مهدیخانی مقدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Esmat Mahdi khani Moghaddam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Pathology
دکتر جواد مظفری
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی گیاهی
Javad Mozafari
Professor eed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Herbal molecular genetics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۲