درباره نشریه
ISSN:
2008-4749
eISSN:
2423-3994
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسن راشدمحصل
سایت اختصاصی:
jpp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه حفاظت گیاهان
صندوق پستی:
1163-91775
تلفن:
051-38804621 ، داخلی: 412
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/08

این مجله تا سال 1387 با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به صورت اختصاصی به چاپ می رسد.

مجله حفاظت گیاهان فصلنامه ایست که در سال 4 بار انتشار می یابد. هدف از انتشار این مجله افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویرورس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

 
مدیر مسئول
رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
محمدحسن راشدمحصل
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
هیات تحریریه
حسین رجائی
استادیار
رشته تخصصی: حشره شناس
Hossein Rajaei
Assistant Professor,
Specialist: Entomologist
آرش راشد
محقق پژوهشی
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Arash Rashed
Research researcher,
Specialist: Ecology of Insects
ابراهیم ایزدی دربندی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Ebrahim Izadi Dar Bandi
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
مجتبی حسینی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Mojtaba Hoseini
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical Plant
سیدمحمود اخوت
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Seyed Mahmod Okhovat
Professor, University of Tehran
Specialist: Plant Pathology
ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
بهروز جعفرپور
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Behrooz Jafar Pour
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Pathology
دکتر بیژن حاتمی
بیژن حاتمی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Bijan Hatami
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Entomology
محمدحسن راشدمحصل
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
حسین صادقی نامقی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Hosein Sadeghi Nameghi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural insecticides
احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
سیدحسن مرعشی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی
Seyyed Hassan Marashi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biotechnology and Plant Breeding
عصمت مهدیخانی مقدم
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Esmat Mahdi khani Moghaddam
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Pathology
جواد مظفری
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی گیاهی
Javad Mozafari
Professor, eed and Plant Improvement Research Institute,
Specialist: Herbal molecular genetics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۰