درباره نشریه
ISSN:
2008-4749
eISSN:
2423-3994
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر محمدحسن راشدمحصل
مدیرداخلی:
دکتر مجتبی حسینی
ویراستار فارسی:
دکتر سمانه محمدی
سایت اختصاصی:
jpp.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه حفاظت گیاهان
صندوق پستی:
1163-91775
تلفن:
051-38804621 ، داخلی: 412
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/02

مجله حفاظت گیاهان فصلنامه ایست که در سال 4 بار انتشار می یابد. هدف از انتشار این مجله افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویرورس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

 
مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
اعضای تحریریه
دکتر حسین رجایی
استادیار
رشته تخصصی: حشره شناس
Hossein Rajaei
Assistant Professor
Specialist: Entomologist
آرش راشد
محقق پژوهشی
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Arash Rashed
Research researcher
Specialist: Ecology of Insects
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Ebrahim Izadi Dar Bandi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
دکتر مجتبی حسینی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Mojtaba Hoseini
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical Plant
هومن راضی

ساره بقائی راوری

دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Toothpaste
حسن کریم مجنی

Mohsen Mesgaran

دکتر ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
دکتر حسین صادقی نامقی
استاد تمام حشره شناسی گیاه پزشکی کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات، کنه شناسی، حشرات شته خوار، حشرات گرده افشان
Hussein Sadeghi Namaghi
Full Professor, Plant Protection
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Insect ecology, acarology, aphidophagous insects, pollinator insects
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر سید حسن مرعشی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی
Seyyed Hassan Marashi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biotechnology and Plant Breeding
دکتر عصمت مهدیخانی مقدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Esmat Mahdi khani Moghaddam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Pathology
ویراستار فارسی
دکتر سمانه محمدی

مدیرداخلی
دکتر مجتبی حسینی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Mojtaba Hoseini
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical Plant
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۵