درباره نشریه
ISSN:
2008-4757
eISSN:
2423-396x
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر امیر فتوت
سایت اختصاصی:
jsw.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات، نشریه آب و خاک
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/30

این مجله تا سال 1387 با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به صورت اختصاصی به چاپ می رسد.

مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر امیر فتوت
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
هیات تحریریه
دکتر صالح تقواییان
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ابیاری
Saleh Taghvaeian
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: wATERING systems
دکتر حسین قدیری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hosein Ghadiri
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology
دکتر علیرضا آستارایی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم خاک
Ali Reza Astaraee
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر شاهین اوستان
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک، علوم خاک
Shahin Ostan
Professor, University of Tabriz
Specialist: Chemistry and soil contamination, علوم خاک
دکتر سیدحسین ثنایی نژاد
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Seyyed Hosein Sanaee Nejad
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Meteorology
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor, Department of Soil Science, Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر امیر فتوت
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
دکتر علی اصغر قائمی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Asghar Ghaemi
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر غلامعلی کمالی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholam Ali Kamali
Associate Professor, Science and Research Unit of Tehran, Central Office, Islamic Azad University
دکتر علیرضا کیانی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Ali Reza Kiani
Associate Professor Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center,
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر امیر لکزیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناس
Amir Lakzian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: The dirty chemist
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی عمران
Abolfazl Mosaedi
Professor, environment College, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Civil Engineering
دکتر محمد موسوی بایگی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Mohammad Mousavi Baygi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Meteorology
دکتر محمدحسین مهدیان
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبیاری، آبیاری و زهکشی
Mohammad Hosein Mahdian
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute,
Specialist: wATERING systems, Irrigation and Drainage
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲۴