درباره نشریه
ISSN:
2008-4757
eISSN:
2423-396x
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر امیر فتوت
سایت اختصاصی:
jsw.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات، نشریه آب و خاک
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/19
مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر امیر فتوت
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
اعضای تحریریه
دکتر صالح تقواییان
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ابیاری
Saleh Taghvaeian
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: wATERING systems
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر شاهین اوستان
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شیمی و آلودگی خاک، علوم خاک
Shahin Ostan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Chemistry and soil contamination, علوم خاک
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر امین علیزاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی، آبیاری - زهکشی و هواشناسی
Amin Alizadeh
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrologic modeling, Irrigation - Drainage and Meteorology
دکتر امیر فتوت
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
دکتر امیر لکزیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناس
Amir Lakzian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: The dirty chemist
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
دکتر محمد موسوی بایگی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Mohammad Mousavi Baygi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Meteorology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴۹