درباره نشریه
eISSN:
2588-5529
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر علی اسماعیلی ندیمی
سردبیر:
دکتر حمید حکیمی
جانشین سردبیر:
دکتر هادی اسلامی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم محمدی
سایت اختصاصی:
phj.rums.ac.ir
تلفن:
034-34280086
تلفن همراه:
09389719355
نشانی:
رفسنجان، بلوار امام علی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مرکز تحقیقات ایمنی پسته
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/13
مدیر مسئول
دکتر علی اسماعیلی ندیمی
دانشیار گروه قلب وعروق
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ali Esmaeeli Nadimi
Associate Professor Department of Cardiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
سردبیر
دکتر حمید حکیمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Hakimi
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
جانشین سردبیر
دکتر هادی اسلامی
استادیار
Hadi Eslami
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر عبدالامیر علامه
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر غلامرضا اسدی کرم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Gholam Reza Asadi Karam
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
سید یوسف ابراهیمی پور
سید یوسف ابراهیمی پور

دکتر هادی اسلامی
استادیار
Hadi Eslami
Associate Professor
ایمان فاطمی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Iman Fatemi
Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology and Pharmacology
حمزه ایزدی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Hamzeh Izadi
Full Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture
Vali Asr University
محمدامین جلالی

Mohammad Amin Jalali

Haşim Kelebek
Haşim Kelebek

Soudeh Khanamani Falahati Pour

دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر سلطانعلی محبوب
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تغذیه
Soltan Ali Mahboob
Professor School of Health and Nutrition
University of Tabriz
Specialist: Nutrition
دکتر مریم محمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Ali Roohbakhsh
Ali Roohbakhsh

تابنده صادقی
تابنده صادقی

یاسر سلیم آبادی
یاسر سلیم آبادی

ابراهیم صداقتی
ابراهیم صداقتی

Ebrahim Sedaghati

Serkan Selli
Serkan Selli

دکتر احمد شاکر اردکانی
دانشیار صنایع غذایی
پژوهشکده پسته کشور
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Ahmad Shakerardekani
Associate Professor, postharvest
Pistachio Research center
Specialist: Food industry
دکتر علی شمسی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Shamsizadeh
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
علیرضا وکیلیان
علیرضا وکیلیان

Alireza Vakilian

محمد زارع بیدکی
محمد زارع بیدکی

مدیر اجرایی
دکتر مریم محمدی
دکتر مریم محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰