درباره نشریه
ISSN:
2588-3038
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
مهناز مدانلو
سردبیر:
مهناز مدانلو
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود محمدی
ویراستار علمی:
مهناز مدانلو
تلفن:
017-32454246
دورنگار:
017-32453351
سایت اختصاصی:
nmj.goums.ac.ir
نشانی:
گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گرگان (مجموعه فلسفی) ، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دفتر مجله
صندوق پستی:
4934174515
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/08
مدیر مسئول
مهناز مدانلو
دانشیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, Nursing Research Center
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
سردبیر
مهناز مدانلو
دانشیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, Nursing Research Center
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اعضای تحریریه
Seda Çağlar

Specialist: Pediatric Nursing
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Duygu Gözen

Specialist: Pediatric Nursing
Nevin Hotun Şahin

Specialist: Women's Health and Diseases Nursing
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Christina Melin Johansson
Associate Professor
دکتر معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر صدیقه مقسمی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sedigheh Moghasemi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر فریده باستانی

Farideh Bastani

دکتر نرجس سادات برقعی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Narjes Sadat Borghei
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر سرور پرویزی
استاد دانشکده پرستاریدانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کودکان و نوزادان ویژه
Soroor Parvizy
Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Iran University of Medical Sciences
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر اکرم ثناگو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
akram Sanagoo
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر لیلا جویباری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری، اموزش پزشکی، پرستاری کودکان، اخلاق
Leila Juoybari
Professor, Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, medical education, pediatric nursing, ethics
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر حمیرا خدام
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری بهداشت کودک و خانواده
Homeira Khoddam
Associate Professor, child and Family Health Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Child and Family Health Nursing
دکتر وحید خوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Vahid Khouri
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر طیبه ضیایی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Tayebe Ziaei
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر ربیع الله فرمانبر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Rabiollah Farmanbar
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر زهرا سبزی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Sabsi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شهره کلاگری
استادیار دانشکده پرستاری پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Shohreh Kolagari
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor Anatomical Department
Golestan University of Medical Sciences
دکتر الهام مبشری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Elahm Mobasheri
Associate Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر غلامرضا محمودی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Gholam Reza Mahmoodi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مهناز مدانلو
دانشیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, Nursing Research Center
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دکتر آزادرضا منصوریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Azad Reza Mansourian
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر محمدعلی وکیلی
دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mohammad Ali Vakili
Associate Professor, Health Management and Social Development Research Center, Dep of Biostatistics and Epidemiology
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر خدیجه یزدی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء
Khadijeh Yazd
Professor School of Nursing and Midwifery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
ویراستار علمی
مهناز مدانلو
دانشیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, Nursing Research Center
مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیر اجرایی
دکتر مسعود محمدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi

Golestan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۶