درباره نشریه
ISSN:
2588-3038
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
مدیر مسئول:
دکتر مهناز مدانلو
سردبیر:
دکتر غلامرضا محمودی
مدیر اجرایی:
مسعود محمدی
ویراستار علمی:
دکتر مهناز مدانلو
ویراستار فنی:
دکتر شادی داوری
تلفن:
017-32453351
دورنگار:
017-32453351
سایت اختصاصی:
goums.ac.ir/jgbfnm
نشانی:
گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گرگان (مجموعه فلسفی) ، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دفتر مجله
صندوق پستی:
4934174515
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/12
مدیر مسئول
دکتر مهناز مدانلو
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر غلامرضا محمودی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Gholam Reza Mahmoodi
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هیات تحریریه
Seda Çağlar
Specialist: Pediatric Nursing
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Duygu Gözen
Specialist: Pediatric Nursing
Nevin Hotun Şahin
Specialist: Women's Health and Diseases Nursing
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor, Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA,
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Christina Melin Johansson
Associate Professor,
دکتر معصومه باقری نسامی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Masoumeh Bagheri Nesami
Associate Professor, Faculty of Nursing & Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سیدحمید شریف نیا
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharifnia
Assistant Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر صدیقه مقسمی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sedigheh Moghasemi
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر فریده باستانی
Farideh Bastani
دکتر نرجس سادات برقعی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Narjes Sadat Borghei
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر سرور پرویزی
استاد دانشکده پرستاریدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کودکان و نوزادان ویژه
Soroor Parvizy
Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor, Department of Nursing, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر اکرم ثناگو
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
akram Sanagoo
Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر لیلا جویباری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Leyla Joybari
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر حمیرا خدام
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Homeira Khoddam
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر وحید خوری
استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Vahid Khouri
Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر طیبه ضیایی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Tayebe Ziaei
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر ربیع الله فرمانبر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Rabiollah Farmanbar
Assistant Professor, Gilan University of Medical Sciences
دکتر زهرا سبزی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Sabsi
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شهره کلاگری
استادیار دانشکده پرستاری پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Shohreh Kolagari
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Jafar Golalipour
Professor, Anatomical Department, Golestan University of Medical Sciences
دکتر الهام مبشری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Elahm Mobasheri
Associate Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر غلامرضا محمودی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری
Gholam Reza Mahmoodi
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مهناز مدانلو
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
دکتر آزادرضا منصوریان
استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Azad Reza Mansourian
Professor, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر محمدعلی وکیلی
دانشیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mohammad Ali Vakili
Associate Professor, Department of Health and Social Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر خدیجه یزدی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء
Khadijeh Yazd
Professor, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
ویراستار علمی
دکتر مهناز مدانلو
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahnaz Modanloo
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences
ویراستار فنی
دکتر شادی داوری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shad Davari
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مسعود محمدی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi
Golestan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۳