درباره نشریه
ISSN:
2008-8264
eISSN:
2322-2204
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر منصور شریعتی
سردبیر:
دکتر منصور شریعتی
کارشناس:
دکتر منصوره قضاوی
تلفن:
031-37934255
دورنگار:
031-37934255
سایت اختصاصی:
ijpb.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/21
مدیر مسئول
دکتر منصور شریعتی
استاد دانشگده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر، زیست شناسی
Mansoor Shariati
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Biology, Plant Physiology - Salinity, photosynthesis and seed stress
سردبیر
دکتر منصور شریعتی
استاد دانشگده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر، زیست شناسی
Mansoor Shariati
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Biology, Plant Physiology - Salinity, photosynthesis and seed stress
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر احسانپور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی- هورمونهای گیاهی، تنش شوری و خشکی، زیست شناسی
Ali Akbar Ehsanpour
Professor
University of Isfahan
Specialist: biology
دکتر شاهین زارع مبارکه
استاد پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاکسونومی گیاهی
Shahin Zarre Mobarakeh
Professor Campus Science
University of Tehran
Specialist: Herbal Taxonomy
دکتر فائزه قناتی
استاد دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Faezeh Ghanati
Professor Faculty of Plant Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physology and Biochemistry
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر منصور شریعتی
استاد دانشگده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی - تنش شوری، فتوسنتز و بذر، زیست شناسی
Mansoor Shariati
Professor Faculty of Sciences
University of Isfahan
Specialist: Biology, Plant Physiology - Salinity, photosynthesis and seed stress
کارشناس
دکتر منصوره قضاوی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mansoureh Ghazavi

University of Isfahan
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳