درباره نشریه
ISSN:
2008-5125
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسین جانمحمدی
سردبیر:
دکتر اکبر تقی زاده
ویراستار فارسی:
دکتر علی حسین خانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مرضیه ابراهیمی
تلفن:
041-33356002
041-33392037
دورنگار:
041-33356002
041-33392037
سایت اختصاصی:
animalscience.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریه پژوهش های علوم دامی ، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر حسین جانمحمدی
استاد تغذیه طیور- گروه علوم دامی- دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی - تغذیه دام
Hossein Janmohammadi
Professor, Poultry nutrition, Animal Science, Department, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Animal Sciences - Livestock Feeding
سردبیر
دکتر اکبر تقی زاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
Akbar Taghi Zadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Nutrition Ruminants
اعضای تحریریه
دکتر حمید امانلو
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: علوم دامی
Hamid Aman Lou
Professor
University of Zanjan
Specialist: Animal Science
دکتر جلیل شجاع
استاد
رشته تخصصی: علوم دامی
Jalil shoja
Professor
Specialist: Animal Science
دکتر غلامعلی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دامپزشکی، دامپزشکی-فیزیولوژی دام
Gholam Ali Mogaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Veterinary, دامپزشکي-فيزيولوژي دام
دکتر حسین دقیق کیا

Hossein Daghigh Kia

دکتر حسین جانمحمدی
استاد تغذیه طیور- گروه علوم دامی- دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی - تغذیه دام
Hossein Janmohammadi
Professor, Poultry nutrition, Animal Science, Department, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Animal Sciences - Livestock Feeding
دکتر صادق علیجانی
استاد
Sadegh Alijani
Associate Professor
دکتر محسن دانش مسگران
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر پرویز فرهومند
استاد
رشته تخصصی: علوم دامی
Parviz Far Hoomand
Professor
Specialist: Animal Science
دکتر محمود شیوازاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی
Mahmood Shivazad
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Animal Science
دکتر احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
ویراستار فارسی
دکتر علی حسین خانی

Ali Hosseinkhani

ویراستار انگلیسی
دکتر مرضیه ابراهیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۲