درباره نشریه
ISSN:
2008-5125
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسین جان محمدی
سردبیر:
دکتر اکبر تقی زاده
مدیرداخلی:
دکتر سیدعباس رافت
تلفن:
041-33356002
041-33392037
دورنگار:
041-33356002
041-33392037
سایت اختصاصی:
animalscience.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریه پژوهش های علوم دامی ، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/25
مدیر مسئول
دکتر حسین جان محمدی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی - تغذیه دام
Hossein Jan Mohammadi
Professor, University of Tabriz
Specialist: Animal Sciences - Livestock Feeding
سردبیر
دکتر اکبر تقی زاده
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
Akbar Taghi Zadeh
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Nutrition Ruminants
هیات تحریریه
دکتر حمید امانلو
استاد دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: علوم دامی
Hamid Aman Lou
Professor, University of Zanjan
Specialist: Animal Science
دکتر جلیل شجاع
استاد
رشته تخصصی: علوم دامی
Jalil shoja
Professor,
Specialist: Animal Science
دکتر غلامعلی مقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دامپزشکی، دامپزشکی-فیزیولوژی دام
Gholam Ali Mogaddam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Veterinary, دامپزشکي-فيزيولوژي دام
استاد حسین دقیق کیا
Hossein Daghigh Kia
دکتر حسین جان محمدی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی - تغذیه دام
Hossein Jan Mohammadi
Professor, University of Tabriz
Specialist: Animal Sciences - Livestock Feeding
دکتر صادق علیجانی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم دامی
Sadegh Ali Jani
Associate Professor,
Specialist: Animal Science
دکتر محسن دانش مسگران
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor, University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر پرویز فرهومند
استاد
رشته تخصصی: علوم دامی
Parviz Far Hoomand
Professor,
Specialist: Animal Science
دکتر محمود شیوازاد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی
Mahmood Shivazad
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Animal Science
دکتر احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
مدیرداخلی
دکتر سیدعباس رافت
استاد
رشته تخصصی: علوم دامی - اصلاح دام
Seyed Abbas Rafat
Professor,
Specialist: Animal Science - Animal Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۲