درباره نشریه
ISSN:
2008-7160
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمود فتحعلی
سردبیر:
دکتر احمدحسین شریفی
مدیرداخلی:
امیرحسین نیکپور
صفحه آرا:
سجاد سلگی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113480
سایت اختصاصی:
marefateakhlagi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113480
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
سردبیر
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
مجتبی مصباح

Mojtaba Mesbah

دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
مدیرداخلی
امیرحسین نیکپور
امیرحسین نیکپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴