درباره نشریه
ISSN:
2008-7160
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمود فتحعلی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
مدیر اجرایی:
سجاد سلگی
صفحه آرا:
سجاد سلگی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113480
سایت اختصاصی:
http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113480
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/11
مدیر مسئول
دکتر محمود فتحعلی
محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
سردبیر
احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy
هیات تحریریه
حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsa Nia
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
محمد سعیدی مهر
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy
دکتر محمود فتحعلی
محمود فتحعلی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Mahmood Fathali
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
مجتبی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق
Mojtaba Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Ethics Philosophy
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
احمد واعظی
استادیار دانشگاه باقر العلوم (ع)
Ahmad Vaezi
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
مدیر اجرایی
سجاد سلگی
سجاد سلگی
Sajjad Solgi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰