درباره نشریه
ISSN:
2008-7217
eISSN:
2383-2681
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین سیدی
سردبیر:
دکتر سید حسین سیدی
مدیرداخلی:
دکتر بهار صدیقی
تلفن:
051-38806723
دورنگار:
051-38806723
سایت اختصاصی:
jall.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/08
مدیر مسئول
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
سردبیر
دکتر سید حسین سیدی
استاد تمام ادبیات عربی
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyed Hosein Seyedi
Full Professor, Arabic litterateur
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر محمد خاقانی اصفهانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammad Khaqani Isfahani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic language and literature
دکتر حسن دادخواه تهرانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر حسین ناظری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر علی کاطع خلف البصری
دکتر علی کاطع خلف البصری
استاد دانشگاه کوفه- عراق
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر عنایه عثمان
دکتر عنایه عثمان
استادیار دانشگاه مارکوئت میلواکی-امریکا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر اسعد خلف العوادی
دکتر اسعد خلف العوادی
استاد دانشگاه ذی قار-عراق
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر عباس اقبالی
استاد زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Professor, Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر عباس طالب زاده شوشتری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abbas Talebzadeh Shooshtari
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر عباس عرب
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abbas Arab
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر بهار صدیقی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷