درباره نشریه
ISSN:
2008-7217
eISSN:
2383-2681
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین سیدی
سردبیر:
دکتر سید حسین سیدی
تلفن:
051-38806723
دورنگار:
051-38806723
سایت اختصاصی:
jall.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/20

این مجله یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

مدیر مسئول
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
سردبیر
دکتر سید حسین سیدی

Seyed Hosein Seyedi

اعضای تحریریه
دکتر محمد خاقانی اصفهانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammad Khaqani Isfahani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic language and literature
دکتر حسن دادخواه تهرانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر حسین ناظری
دکتر حسین ناظری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر علی کاطع خلف البصری
دکتر علی کاطع خلف البصری
استاد دانشگاه کوفه- عراق
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر عنایه عثمان
دکتر عنایه عثمان
استادیار دانشگاه مارکوئت میلواکی-امریکا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر اسعد خلف العوادی
دکتر اسعد خلف العوادی
استاد دانشگاه ذی قار-عراق
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
دکتر عباس اقبالی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Abbas Eghbali
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر عباس طالب زاده شوشتری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abbas Talebzadeh Shooshtari
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر عباس عرب
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Abbas Arab
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹