درباره نشریه
ISSN:
2008-6792
eISSN:
2345-2250
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (مرکز تحقیقات دیابت)
مدیر مسئول:
دکتر محمد افخمی اردکانی
سردبیر:
دکتر محمد افخمی اردکانی
مدیرداخلی:
بشری نجفی
تلفن:
035-37280217
دورنگار:
035-37280217
سایت اختصاصی:
ijdo.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار جمهوری، کوچه اورژانس افشار، مرکز تحقیات دیابت یزد
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/25
مدیر مسئول
دکتر محمد افخمی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دیابت یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Afkhami Ardakani
Professor Yazd Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
سردبیر
دکتر محمد افخمی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دیابت یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Afkhami Ardakani
Professor Yazd Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
اعضای تحریریه
دکتر امیر ضیایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر اکبر علی اصغرزاده
استاد دانشکده پزشکی غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Aliasgarzadeh
Professor School of Medicine Endocrine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology & Metabolism
دکتر سعید کلباسی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Saeed Kalbasi
Assistant Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology & Metabolism
دکتر امیررضا گوهریان
گروه غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Amir Reza Goharian
Department of Endocrine and Metabolism
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزش واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Azarbayjani
Professor Department of Exercise Physiology, Tehran Center Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
استاد تمام زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fahimeh Ramezani Tehrani
Full Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
اکرم قدیری اناری
استادیار مرکز تحقیقات دیابت دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Akram Ghadiri Anari
Assistant professor School of Medicine Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مهتاب اردویی
دانشیار مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahtab Ordooei
Associate Professor Hematology and oncology Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا بیدکی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Professor, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences Diabetes
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
دکتر آزاده نجارزاده
استاد تمام مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Full Professor, Nutrition and Food Security Research Cneter
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر نسیم نمیرانیان
استادیار مرکز تحقیقات دیابت پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Nasim Namiranian
Assistant Professor Medicine Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر جواد محیطی اردکانی
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Javad Mohiti Ardakani
Professor
University of Yazd
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مسعودرضا معنویات
استاد
دانشگاه یزد
Masoud Reza Manaviat
Professor
University of Yazd
دکتر فرانک شریفی
فوق تخصص
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Faranak Sharifi
Specialty
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
مدیرداخلی
بشری نجفی
بشری نجفی

Boshra Najafi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۲