درباره نشریه
ISSN:
2008-6792
eISSN:
2345-2250
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (مرکز تحقیقات دیابت)
مدیر مسئول:
دکتر محمد افخمی اردکانی
سردبیر:
دکتر محمد افخمی اردکانی
مدیرداخلی:
بشری نجفی
تلفن:
035-37280217
دورنگار:
035-37280217
سایت اختصاصی:
ijdo.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار جمهوری، کوچه اورژانس افشار، مرکز تحقیات دیابت یزد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
مدیر مسئول
دکتر محمد افخمی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دیابت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Afkhami Ardakani
Professor, Yazd Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
سردبیر
دکتر محمد افخمی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دیابت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Afkhami Ardakani
Professor, Yazd Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
هیات تحریریه
دکتر امیر ضیایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر اکبر علی اصغرزاده
استاد دانشکده پزشکی غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Aliasgarzadeh
Professor, School of Medicine Endocrine, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology & Metabolism
دکتر سعید کلباسی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Saeed Kalbasi
Assistant Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology & Metabolism
دکتر امیررضا گوهریان
گروه غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Amir Reza Goharian
Department of Endocrine and Metabolism, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزش واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Azarbayjani
Professor, Department of Exercise Physiology, Tehran Center Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Fahimeh Ramezani Tehrani
Professor, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor, Department of Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
اکرم قدیری اناری
استادیار مرکز تحقیقات دیابت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Akram Ghadiri Anari
Assistant professor, School of Medicine Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مهتاب اردویی
دانشیار مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahtab Ordooei
Associate Professor, Hematology and oncology Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا بیدکی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
دکتر آزاده نجارزاده
دانشیار مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Associate Professor, Nutrition and Food security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر نسیم نمیرانیان
استادیار مرکز تحقیقات دیابت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Nasim Namiranian
Assistant Professor, Medicine Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر سیدجلیل میرمحمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر جواد محیطی اردکانی
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Javad Mohiti Ardakani
Professor, University of Yazd
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مسعودرضا معنویات
استاد دانشگاه یزد
Masoud Reza Manaviat
Professor, University of Yazd
دکتر فرانک شریفی
فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Faranak Sharifi
Specialty, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر محمدحسن شیخ ها
استاد موسسه تحقیقات باروری یزد، مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hasan Sheikhha
Professor, Yazd Reproductive Sciences Institute, Research and Clinical Center for Infertiliy, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
مدیرداخلی
بشری نجفی
بشری نجفی
Boshra Najafi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۳