درباره نشریه
ISSN:
2783-5014
eISSN:
2783-5286
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی حاج عباسی
سردبیر:
دکتر محمدرضا مصدقی
دبیراجرایی:
دکتر بنفشه خلیلی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا مصدقی
تلفن:
031-33912797
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی و انتشارات، نشریه روابط خاک و گیاه ، کدپستی: 8415683111
سایت اختصاصی:
jspi.iut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/02
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی حاج عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک و حفاظت خاک
Mohammad Ali Hajabbasi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Physics and Soil Conservation
سردبیر
دکتر محمدرضا مصدقی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Reza Mosadeghi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
اعضای تحریریه
دکتر رحیم عبادی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Rahim Ebadi
Professor
Isfahan University of Technology
دکتر مجید افیونی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Majid Afyuni
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دکتر محمود کلباسی
دکتر محمود کلباسی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم خاک
Mahmood Kalbasi
Professor Khorasgan branch.
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil Science
دکتر احمد جلالیان
استاد واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم خاک
Ahmad Jalalian
Professor Khorasgan branch.
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil Science
دکتر علی تهرانی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر مصطفی مبلی
استاد گروه علوم باغبانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mostafa Mobli
Professor Department of Horticultural Sciences
Isfahan University of Technology
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد تمام منابع آب، علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jahangir Abedi Koupai
Full Professor, Water Resources, Water Science and Engineering, College of Agriculture
Isfahan University of Technology
کریم عباسپور
کریم عباسپور
پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ایوگ (Eawag) سوئیس
Karim Abbaspour
Senior Scientist Eawag ,Swiss Federal Inst. for Aquatic Sci. & Technol., Switzerland
Specialist: Hydrologist
ویراستار فارسی
دکتر محمدرضا مصدقی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Mohammad Reza Mosadeghi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
دبیراجرایی
دکتر بنفشه خلیلی
دکتر بنفشه خلیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۸