درباره نشریه
ISSN:
2251-8959
eISSN:
2251-9513
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر سید مظفر ربیعی
مدیر مسئول:
دکتر ادریس بذرافشان
سردبیر:
دکتر رمضان میرزایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد خمارنیا
تلفن:
054-33295715 ، داخلی: 1421
دورنگار:
054-33295715 ، داخلی: 1421
نشانی:
زاهدان، میدان دکتر حسابی، بلوار خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/health-scope
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/03
مدیر مسئول
دکتر سید مظفر ربیعی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر ادریس بذرافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazrafshan
Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر رمضان میرزایی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ی
Ramezan Mirzaei
Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه کوکبی سقی
دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Fatemeh Kokabi Saghi

دکتر علیرضا انصاری مقدم
دکتر علیرضا انصاری مقدم
استاد مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Ansari Moghaddam
Professor Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر مهدی محمدی
دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Mehdi Mohammadi

Specialist: Curriculum Studies
Parmeshwar Kumar
Parmeshwar Kumar

دکتر ادریس بذرافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazrafshan
Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد خمارنیا
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Khammarnia
Assistant Professor
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فردوس کردمصطفی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ferdos Kordmostafapour
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر روح الله کلهر
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Rohollah Kalhor
Associate Professor, health services management
Qazvin University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا مسعودی
دکتر غلامرضا مسعودی

Gholam Reza Masoudy

دکتر حسن اوکاتی
دکتر حسن اوکاتی

Hasan Okati

دکتر مهدی زنگنه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mehdi Zanganeh

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر زینت مرتضوی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zinat Mortazavi

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر حسین انصاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hossein Ansari

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر راحله هاشمی
دکتر راحله هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Raheleh Hashemi

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر محمود یوسفی فرد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Yousefifard
Assistant Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Viktorija Stamatovska
Viktorija Stamatovska

Liu Guannan
Liu Guannan

O.V. Tovchiga
O.V. Tovchiga

دکتر افشین ابراهیمی
استاد تمام مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب، ارزیابی اثرات زیست محیطی
Afshin Ebrahimi
Full Professor, Environmental Health Engineering, School of Health
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management of Water and Wastewater , Environmental Impact Assessment
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Alireza Heydarnia
Professor Faculty of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر آیدین آرین خصال
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Aydin Aryan Khesal
School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدرضا میری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Seyed Hassan Seyed Tajuddin
Professor
مدیر اجرایی
دکتر محمد خمارنیا
دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Khammarnia
Assistant Professor
Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۶