درباره نشریه
ISSN:
2008-7926
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید مجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر محمد امامی
دستیار سردبیر:
دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
ویراستار فارسی:
دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر هادی صالحی
کارشناس:
لیلا ملاحسینی
تلفن:
071-36287312
071-36134821
دورنگار:
071-36287312
071-36134821
سایت اختصاصی:
jls.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، پردیس ارم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/13
مدیر مسئول
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Engineering Materials
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
سردبیر
دکتر محمد امامی

دستیار سردبیر
دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Fariborz Argavani Pirsalami
Assistant Professor Faculty of law & political science
University of Shirazu
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر سید مجتبی واعظی
دانشیار حقوق عمومی
دانشگاه شیراز
Seyed Mojtaba Vaezi
Associate Professor, Public Law
University of Shirazu
دکتر علیرضا یزدانیان

دکتر علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor aculty of law and political science
University of Shirazu
Specialist: private law
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
دکتر محمدعلی خورسندیان
دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Ali Khorsandian
Associate Professor, حقوق خصوصی و اسلامی
University of Shirazu
Specialist: Private law, Islamic law, contract law, law of torts, Medical law
دکتر فرهاد طلایی
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Farhad Talaie
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: International Law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستار فارسی
دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Fariborz Argavani Pirsalami
Assistant Professor Faculty of law & political science
University of Shirazu
Specialist: International Relations
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی صالحی

کارشناس
لیلا ملاحسینی
لیلا ملاحسینی

Leyla Molla Hoseini

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۵