درباره نشریه
ISSN:
2008-7926
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سیدمجتبی زبرجد
مدیر مسئول:
دانشگاه شیراز (معاون پژوهشی)
سردبیر:
دکتر محمد امامی
مدیر اجرایی:
سیدعبدالرسول سجادی
تلفن:
071-36287312
071-36134821
دورنگار:
071-36287312
071-36134821
سایت اختصاصی:
jls.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، پردیس ارم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/14
مدیر مسئول
دکتر سیدمجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Shirazu
Specialist: Metals forming - Nanocomposites - Polymers
سردبیر
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor, art University, University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
هیات تحریریه
دکتر سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر علی اصغر حاتمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
ali asghar Hatami
Associate Professor, aculty of law and political science, University of Shirazu
Specialist: private law
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor, faculty of law and political science,, University of Shirazu
Specialist: criminal law
دکتر محمدعلی خورسندیان
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Ali Khorsandian
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Private law
دکتر فرهاد طلایی
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Farhad Talaie
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: International Law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سیدمحمد هاشمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
محمد عیسایی تفرشی
استاد
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor,
Specialist: Private Law, Commercial Law
ویراستارفارسی
دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Fariborz Argavani Pirsalami
Assistant Professor, Faculty of law & political science, University of Shirazu
Specialist: International Relations
ویراستار انگلیسی
دکتر مسعود زمانی
استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Masoud Zamani
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science,, University of Shirazu
Specialist: International Law
مدیر اجرایی
سیدعبدالرسول سجادی
دانشگاه شیراز
Seyed Abdolrasoul Sajadi
University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶