درباره نشریه
ISSN:
2008-7454
eISSN:
2423-6500
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر فریدون ایرانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اصفهانی
مدیر اجرایی:
تکتم هوشمند
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
civil-ferdowsi.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه مهندسی عمران
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/23
مدیر مسئول
دکتر فریدون ایرانی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های فولادی
Fereidoon Irani
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering, Steel Structures
سردبیر
دکتر محمدرضا اصفهانی
استاد سازه، عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های بتنی تقویت شده
Mohammad Reza Esfahani
Professor, Civil Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
اعضای تحریریه
دکتر کاظم بدو
استاد دانشکده عمران
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ژئوتکنیک، مهندسی عمران
Kazem badv
Professor
University of Urmia
Specialist: Civil Engineering
دکتر ناصر حافظی مقدس
هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Naser hafezi moghaddas
Academic staff
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر شهناز دانش
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم و مهندسی محیط زیست
Shahnaz Danesh
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Environmental Science and Engineering
غلامرضا رخشنده رو
استاد دانشکده راه و ساختمان، گروه آب
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آب
دکتر محمدحسن سبط
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت ساخت و تولید
Mohammad Hassan Sebt
professor Department of civil engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر امیر کاووسی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران- راه و ترابری
Amir Kavussi
Associate Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering - Road and Transportation
دکتر حسین گنجی دوست

Hossein Ganjidoust

دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد تمام مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Full Professor, Department of Civil & Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدرضا کیانوش
استاد
Mohamad Reza Kianoush
professor دانشگاه ريرسون
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
دکتر احمد پویا
دکتر احمد پویا
استاد دانشگاه فناوری پاریس
Ahmad Poya
professor
Specialist: Upscalling of hydro-mechanical proprties of fractured medi
دکتر محمدرضا اصفهانی
استاد سازه، عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های بتنی تقویت شده
Mohammad Reza Esfahani
Professor, Civil Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
دکتر فریدون ایرانی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های فولادی
Fereidoon Irani
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering, Steel Structures
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بنیاد و مهندسی ژئوتکنیک
Jafar Bolouri Bazaz
Associate Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Foundation and Geotechnical Engineering
دکتر سید محمود حسینی
استاد مهندسی عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران، هیدرولیک
Seyed Mahmood Hosseini
Professor, civil
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering
دکتر فرزاد شهابیان مقدم
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Farzad Shahabian Moghadam
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Seyed ehsan Seyedi Hosseininia
Associate Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: geotechnic
مدیر اجرایی
تکتم هوشمند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۵