درباره نشریه
ISSN:
2008-7454
eISSN:
2423-6500
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر فریدون ایرانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اصفهانی
صفحه آرا:
سیده عاطفه نوعی باغبان
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
civil-ferdowsi.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه مهندسی عمران
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30

شماره های گذشته این مجله تا سال 1387 با نام دانشکده مهندسی و در کلیه گرایش ها منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر فریدون ایرانی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های فولادی
Fereidoon Irani
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering, Steel Structures
سردبیر
دکتر محمدرضا اصفهانی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های بتنی تقویت شده
Mohammad Reza Esfahani
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
هیات تحریریه
دکتر کاظم بدو
استاد دانشکده عمران دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ژئوتکنیک، مهندسی عمران
Kazem badv
Professor, University of Urmia
Specialist: Civil Engineering
دکتر ناصر حافظی مقدس
هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Naser hafezi moghaddas
Academic staff, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر شهناز دانش
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم و مهندسی محیط زیست
Shahnaz Danesh
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Environmental Science and Engineering
غلامرضا رخشنده رو
استاد دانشکده راه و ساختمان، گروه آب دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آب
دکتر محمدحسن سبط
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت ساخت و تولید
Mohammad Hassan Sebt
professor, Department of civil engineering, Amirkabir University of Technology
دکتر امیر کاووسی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران- راه و ترابری
Amir Kavussi
Associate Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering - Road and Transportation
دکتر حسین گنجی دوست
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فن آوری زیست محیطی، درمان فاضلاب
Hossein Ganji doust
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Technology, Wastewater treatment
دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Professor, Civil and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
دکتر محمدرضا کیانوش
استاد
Mohamad Reza Kianoush
professor, دانشگاه ريرسون,
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
دکتر احمد پویا
دکتر احمد پویا
استاد دانشگاه فناوری پاریس
Ahmad Poya
professor,
Specialist: Upscalling of hydro-mechanical proprties of fractured medi
دکتر مجتبی ازهری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
mojtaba Azhari
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر محمدرضا اصفهانی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های بتنی تقویت شده
Mohammad Reza Esfahani
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
دکتر فریدون ایرانی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه، سازه های فولادی
Fereidoon Irani
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering, Steel Structures
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بنیاد و مهندسی ژئوتکنیک
Jafar Bolouri Bazaz
Associate Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Foundation and Geotechnical Engineering
دکتر سیدمحمود حسینی
استاد دانشکده مهندسی، گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران، هیدرولیک
Mahmood Hosseini
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural Engineering
دکتر عباس سروش
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی ژئوتکنیک و سد
Abbas Soroush
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Geotechnical and Dam Engineering
دکتر فرزاد شهابیان مقدم
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Farzad Shahabian Moghadam
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Structural Engineering
دکتر رضا عطارنژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Reza Attarnezhad
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Structural Engineering
دکتر محمد غفوری
استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، مکانیک راک، زمین شناسی مهندسی
Mohammad Ghafoori
Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Engineering Geology, Rock mechanics, Engineering Geology
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor, School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر سیداحسان سیدی حسینی نیا
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Seyed ehsan Seyedi Hosseininia
Associate Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: geotechnic
ویراستارفارسی
الهام دهقان
الهام دهقان
Elham Dehghan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲