درباره نشریه
ISSN:
2251-6107
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
مدیر مسئول:
دکتر وحید یزدانیان
سردبیر:
دکتر کامبیز بدیع
مدیر اجرایی:
دکتر مریم طایفه محمودی
ویراستار انگلیسی:
سهیلا عسکری
کارشناس اجرایی:
مژگان عزیزی
طراح و گرافیست:
ابوالفضل غیاثی مقدم
تلفن:
021-88630059
021-88630077
دورنگار:
021-88009885
سایت اختصاصی:
ijict.itrc.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای کارگر شمالی ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کدپستی: 1439955471
صندوق پستی:
3961-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/29
مدیر مسئول
دکتر وحید یزدانیان
دکتر وحید یزدانیان

سردبیر
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
Kambizkambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
اعضای تحریریه
دکتر رضا فرجی دانا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Reza Faraji Dana
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر فتانه تقی یاره
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
Fattaneh Taghiyareh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Computer Engineering
دکتر حسین قرایی
دکتر حسین قرایی
استادیار
Hosein Gharaee
Assistant Professor ICT Research Institute
دکتر عبدالعلی عبدی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Abdol Ali Abdi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر حسن آقایی نیا
دکتر حسن آقایی نیا
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hassan Aghaei Nia
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر وحید احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندس برق-الکترونیک
Vahid Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronics
دکتر فرخ حجت کاشانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر محمود خراط
دکتر محمود خراط

Mahmoud Kharrat
ICT Research Institute
دکتر بهروز مینایی بیدگلی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Beh Rooz Minaee Bid Goli
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر کمال محامدپور
استاد تمام گروه مخابرات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
Kamal Mohamedpour
Full Professor, Electrical Engineering Faculty
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
دکتر محمدشهرام معین
دانشیار
Mohammad Shahram Moin
Associate Professor
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
دکتر اسلام ناظمی
دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی
Eslam Nazemi
Associate Professor, Faculty of Science & Computer Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Software and information systems
دکتر سید مجید نورحسینی
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Majid Noor Hoseini
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر سید مصطفی صفوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Seyyed Mostafa Safavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
محمدرضا احمدی
محمدرضا احمدی
دانشیار
Mohammadreza Ahmadi
Associate Professor ICT Research Institute
ابوذر عرب سرخی
ابوذر عرب سرخی
استادیار
Abuzar Arabsorkhi
Assistant Professor ICT Research Institute
پژمان گودرزی
پژوهشگر فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
Pejman Goudarzi
Researcher, IT
Research Institute for Information and Communication Technology
نرگس نوری
نرگس نوری
دانشیار
Narges Noori
Associate Professor ICT Research Institute
مسعود صبایی
مسعود صبایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Masoud Sabaei
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر بابک صادقیان
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Babak Sadeghian
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
محمدحسام تدین
محمدحسام تدین
دانشیار
Mohammadhesam Tadayoun
Associate Professor ICT Research Institute
دکتر علی یزدیان ورجانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق الکترونیک
Ali Yazdian Varjani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
دکتر احمد خادم زاده
دکتر احمد خادم زاده
استاد
Ahmad Khadem Zadeh
Professor ICT Research Institute
ویراستار انگلیسی
سهیلا عسکری
سهیلا عسکری

مدیر اجرایی
دکتر مریم طایفه محمودی
دکتر مریم طایفه محمودی

کارشناس اجرایی
مژگان عزیزی
مژگان عزیزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۲