درباره نشریه
ISSN:
2008-9139
eISSN:
2538-3892
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی فخلعی
سردبیر:
دکتر محمدتقی فخلعی
مدیر اجرایی:
حسین ذکاوتی زاده
تلفن:
051-38803863
دورنگار:
051-38803863
سایت اختصاصی:
jfiqh.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره) ، ، کدپستی: 9177948955
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
هیات تحریریه
دکتر محمدتقی قبولی درافشان
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Dorafshan
Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
lynda Clarke
Professor,
Specialist: Islamic Studies
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali akbar Ezadifard
Professor, School of Law, University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدحسن حائری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohhammad hasan Haeri
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر حسین صابری
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hosein Saberi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر جلیل قنواتی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Jalil Ghanavati
Associate Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین ناصری مقدم
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hossein Naseri Moghaddam
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
ویراستارفارسی
علی کشاورز
علی کشاورز
Ali Keshavarz
مدیر اجرایی
حسین ذکاوتی زاده
حسین ذکاوتی زاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۱