درباره نشریه
ISSN:
2008-9120
eISSN:
2538-4198
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید کاظم طباطبایی
سردبیر:
دکتر سید کاظم طباطبایی
کارشناس:
حبیب الله غفوریان
تلفن:
051-38803873
سایت اختصاصی:
jquran.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره) ، ، کدپستی: 9177948955
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/18
مدیر مسئول
دکتر سید کاظم طباطبایی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
سردبیر
دکتر سید کاظم طباطبایی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ مهروش
دانشیار الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
رشته تخصصی: مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث با مردم شناسی، دعاپژوهی، تاریخ اخلاق اسلامی
Farhang Mehrvash
Associate Professor, Islamic Theoloy
Gorgan Branch, Islamic Azad University
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله محمدی
دکتر فتح الله محمدی
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Mohammadi
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
کارشناس
حبیب الله غفوریان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰