درباره نشریه
ISSN:
2008-9120
eISSN:
2538-4198
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سیدکاظم طباطبایی
سردبیر:
دکتر سیدکاظم طباطبایی
تلفن:
051-38803873
سایت اختصاصی:
jquran.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره) ، ، کدپستی: 9177948955
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/30
مدیر مسئول
دکتر سیدکاظم طباطبایی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
سردبیر
دکتر سیدکاظم طباطبایی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
هیات تحریریه
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر سیدکاظم طباطبایی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
دکتر سیدرضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor, www.moaddab.ir, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله محمدی
دکتر فتح الله محمدی
استاد پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Mohammadi
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴