درباره نشریه
ISSN:
2019-8191
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
حسین بزرگیان
سردبیر:
باقر یعقوبی
سایت اختصاصی:
iselt.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، خیابان شهید بهشتی، خیابان دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران ، کدپستی: 4741613534
تلفن:
011-35345415
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/27
مدیر مسئول
حسین بزرگیان

رشته تخصصی: ELT
Hossein Bozorgian

Specialist: Applied Linguistics
سردبیر
باقر یعقوبی
دانشیار زبان انگلیسی، گروه زبان
دانشگاه مازندران
Baqer Yaqubi
Associate Professor, Department of English
University of Mazandaran
اعضای تحریریه
دکتر حجت صفار حیدری
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه مازندران
Hojjat Saffar Heidari
Associate Professor, education
University of Mazandaran
باقر یعقوبی
دانشیار زبان انگلیسی، گروه زبان
دانشگاه مازندران
Baqer Yaqubi
Associate Professor, Department of English
University of Mazandaran
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
دکتر محمد عموزاده
استاد تمام زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی (کاربردشناسی زبان، معنی شناسی، تحلیل گفتمان، جامعه شناسی زبان)
Mohammad Amouzadeh
Full Professor, Department of Linguistics, University of Isfahan
University of Isfahan
Specialist: Linguistics (pragmatics, Semantics, Sociolinguistics, Discourse Analysis)
دکتر محمد نبی کریمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Nabi Karimi
professor
Kharazmi University
Allan Luke

Angel M. Y. Lin

دکتر فرزاد شریفیان
استاد
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، Cultural Linguistics
Farzad Sharifian
Professor University of Monash, Australia
Specialist: Applied Linguistics, Cultural Linguistics
Val Klenowski

دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zohreh Eslami
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
Margarete Imhof

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰