درباره نشریه
eISSN:
2717-2422
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی گائینی
سردبیر:
دکتر شهزاد طهماسبی
مدیر اجرایی:
سپیده لطیفی
ویراستار فارسی:
دکتر مرتضی طاهری
تلفن:
021-88351735
سایت اختصاصی:
sshr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/22
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
سردبیر
دکتر شهزاد طهماسبی
دکتر شهزاد طهماسبی

دانشگاه تهران
Shahzad Tahmasebi

University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین علیزاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزشی
Mohammad Hossein Alizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sports Medicine
دکتر مهرداد عنبریان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: طب و بیومکانیک، بیومکانیک ورزشی
Mehrdad Anbarian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Medicine and biomechanics, Sport Biomechanics
هومن مینونژاد
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
Houman Minoonejad
Associate Professor
University of Tehran
Lucas Maciel Rabello

Rodrigo Luiz Vancini

Nikos Comoutos Former Zourbanos

Patrick Doherty

François Gravelle

Jan Gajewsk ‎

Feza Korkusuz Md

دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
مهرزاد حمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
Mehrzad Hamidi
Associate Professor, physical education
University of Tehran
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر مهدی سهرابی
استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Sohrabi
Professor Faculty of Energy and Physics
Amirkabir University of Technology
Specialist: Motor Behavior
ژاله معماری
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی
Zhaleh Memari
Associate Professor, sport management
University of Alzahra
Specialist: sport management, marketing
دکتر علیرضا الهی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Alireza Elahi
Associate Professor, Sport Management
Kharazmi University
Specialist: Sport Managment
دکتر منصور اسلامی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Mansour Eslami
Associate Professor Department of Sport Biomechanics
University of Mazandaran
Specialist: Sport Biomechanics
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
احمدرضا عرشی

دکتر رضا رستمی

Reza Rostami

ویراستار فارسی
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
مدیر اجرایی
سپیده لطیفی

Sepideh Latifi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸