درباره نشریه
ISSN:
2322-2115
eISSN:
2476-6917
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر بیژن رنجبر
سردبیر:
دکتر خسرو خواجه
تلفن:
021-82884733
دورنگار:
021-82884717
سایت اختصاصی:
biot.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، طبقه دوم، اتاق 5204
صندوق پستی:
154-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/14
مدیر مسئول
دکتر بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
Bijan Ranjbar
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
هیات تحریریه
دکتر حسین نادری منش
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Hosein Naderimanesh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Biophysics
دکتر بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
Bijan Ranjbar
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
دکتر خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر حسین نادری منش
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Hosein Naderimanesh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Biophysics
دکتر یعقوب فتح اللهی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Yaeghoob Fatollahi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر فائزه قناتی
استاد دانشکده علوم گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Faezeh Ghanati
Professor, Faculty of Plant Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physology and Biochemistry
دکتر خیام نکویی
Khayyam Nekouee
دکتر نادر مقصودی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست سلولی و ملکولی
Nader Maghsoudi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مجتبی سعادتی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor, Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
دکتر رضا صابر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Saber
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباس صاحب قدم لطفی
دانشگاه تربیت مدرس
Abbas Sahebghadam Lotfi
Tarbiat Modares University
دکتر حسن ابراهیم زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۵