درباره نشریه
ISSN:
2322-1089
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر امیرحسین زائری
سردبیر:
دکتر سیف الله غلام پور
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 233،212
سایت اختصاصی:
ms.majlesi.info/index/index.php/ms
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، ، کدپستی: 8631656451
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/16
مدیر مسئول
دکتر امیرحسین زائری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Amir Hosein Zaeri
Assistant Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
سردبیر
دکتر سیف الله غلام پور
استادیار دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Seifollah Gholampour
Assistant Professor School of Electrical and Computer Engineering
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: biomedical engineering
اعضای تحریریه
سید علی موسوی
سید علی موسوی

علیرضا ستوده
علیرضا ستوده

دکتر پیمان معلم
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق - الکترونیک
Payman Moallem
Professor
University of Isfahan
Specialist: Power Electronics
طاهر ازدست
طاهر ازدست

مجتبی احمدیه
مجتبی احمدیه

Vincenzo Piuri
Vincenzo Piuri

روزبه امینی
روزبه امینی

Ushaa Eswaran
Ushaa Eswaran

سعید امینی
سعید امینی

Paulo J. S. Gonçalves
Paulo J. S. Gonçalves

نریمان سپهری
نریمان سپهری

ساموئل بهاری
ساموئل بهاری

دکتر صادق رحمتی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Sadegh Rahmati
Professor Science and Research branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدرضا الهامی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mohamad Reza Elhami
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Imam Hossein University
دکتر فرید شیخ الاسلام
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کنترل فازی - سیستم های هوشمند
Farid Sheikholeslam
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Fuzzy Control- Intelligent Systems
دکتر احمدرضا خوگر
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ahmadreza Khoogar
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Malek-Ashtar University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹