درباره نشریه
ISSN:
2228-6039
eISSN:
2538-5178
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تیر 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا)
مدیر مسئول:
دکتر شاهین حیدری
سردبیر:
دکتر یعقوب آژند
سردبیر:
دکتر یعقوب آژند
مدیرداخلی:
نسرین نوری
تلفن:
021-66415282
دورنگار:
021-66415282
سایت اختصاصی:
jfava.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، رسیده به بزرگمهر، ساختمان شماره ی 3 ، پردیس هنرهای زیبا، طبقه سوم، دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/10

این مجله تا شماره 37 با عنوان هنرهای زیبا منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor, College of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
سردبیر
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
هیات تحریریه
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Hasan Bolkhari Ghahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Art
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor, School of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor, art University, University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر سیدمحمد فدوی
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
Seyed Mohammad Fadavi
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Visual Arts
دکتر ناصر کلینی ممقانی
دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی
Naser Koleini Mamaghani
Associate Professor, School of Architecture and Urban Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر صداقت جباری کلخوران
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Sedaghat Jabbari Kalkhoran
Associate Professor, College of Visual Arts College of Arts, University of Tehran
Specialist: Art research
دکتر سیدسعید سیداحمدی زاویه
دانشیار دانشگاه هنر
رشته تخصصی: علوم هنر
Seyyed Saeid Seyyedahmadi Zavieh
Associate Professor, Tehran University of Art
Specialist: Arts Sciences
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
مدیرداخلی
نسرین نوری
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت امور شهری
Nasrin Nouri
Masters, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management of City Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۴