درباره نشریه
ISSN:
2252-004X
eISSN:
2476-6240
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز درتاج
سردبیر:
دکتر علی دلاور
دبیراجرایی:
دکتر عسگر چوبداری
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا مقامی
دبیر بخش:
دکتر اصغر مینایی
مسئول اشتراک:
ساداتی
تلفن:
021-48392543
021-48393166
دورنگار:
021-48392543
021-48393166
سایت اختصاصی:
jem.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی
صندوق پستی:
1489684511
اشتراک:
تلفن:
021-48392543
021-48393166
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/22
مدیر مسئول
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
اعضای تحریریه
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر الهه حجازی موغاری
رییس دانشکده
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari

University of Tehran
Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حسن پاشاشریفی
استاد واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hasan Pasha Sharifi
Professor Rudehen Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: General Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
دبیر بخش
دکتر اصغر مینایی
استادیار گروه سنجش و اندازه گیری
دانشگاه علامه طباطبایی
Asghar Minaee
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Measurement and Measurement Group
دبیراجرایی
دکتر عسگر چوبداری

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان
Asgar Choobdari

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology and the education of children
مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا مقامی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Hamid Reza Maghami
Assistant Professor Educational Technology Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۰