درباره نشریه
ISSN:
2228-5016
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه معارف اسلامی امام رضا
مدیر مسئول:
محمد عبداللهیان
سردبیر:
محمد عبداللهیان
مدیر اجرایی:
حسین عبداللهیان
تلفن:
025-37742010
دورنگار:
025-37742010
سایت اختصاصی:
www.maaref.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8، پلاک 12، موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) ، ، کدپستی: 3713743778
صندوق پستی:
167-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1395/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶