درباره نشریه
ISSN:
2228-6128
eISSN:
2676-4628
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر قربانعلی نعمت زاده
سردبیر:
دکتر غلامعلی رنجبر
مدیر اجرایی:
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
تلفن:
011-33687437
دورنگار:
011-33687437
سایت اختصاصی:
jcb.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/11
مدیر مسئول
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک
Ghorban Ali Nematzadeh
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Genetics
سردبیر
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Gholam Ali Ranjbar
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
هیات تحریریه
دکتر احمد ارزانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Ahmad Arzani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر نادعلی باباییان جلودار
استاد گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی
Nad Ali Babaeian Jelodar
Professor, Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant breeding, Plant Biotechnology
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor, Department of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
دکتر بابک ربیعی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Babak Rabiei
Professor, University of Guilan
Specialist: Plant Breeding
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Gholam Ali Ranjbar
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
Ali Akbar Shahnejat Boushehri
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
دکتر سیدکمال کاظمی تبار
گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Kamal Kazemitabar
Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر قربانعلی نعمت زاده
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک
Ghorban Ali Nematzadeh
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Genetics
ویراستارفارسی
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Gholam Ali Ranjbar
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
مدیر اجرایی
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
Taher Azizi Khalkhili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۸