درباره نشریه
ISSN:
1735-7780
eISSN:
2228-7876
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دانشکده علوم دارویی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر همتی
سردبیر:
دکتر هیبت الله کلانتری
مدیر اجرایی:
دکتر هادی کلانتر
تلفن:
061-33738414
دورنگار:
061-33738414
سایت اختصاصی:
www.jjnpp.com
نشانی:
اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، دفتر مجله علوم دارویی جندی شاپور
صندوق پستی:
33184-61357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر همتی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Asghar Hemmati
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
سردبیر
دکتر هیبت الله کلانتری
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی دارویی
Heibatullah Kalantari
Faculty of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Toxicology
اعضای تحریریه
مریم عباسپور
مریم عباسپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Maryam Abbaspour
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر نسرین عاقل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Aghel
Professor School of Pharmacy,
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر اکبری
دکتر اکبری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Akbari
Professor School of Pharmacy,
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر عباس اخگری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abbas Akhgari
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر عامری
دکتر عامری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ameri
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر عرضی
دکتر عرضی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Arzi
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر به فر
دکتر به فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Behfar
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Food Chem. & Med. Hydrology
دکتر هادی زاده
دکتر هادی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hadizadeh
Professor Medicinal Chemistry, School of Pharmacy,
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر عباس حاجی آخوندی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Hadjiakhoondi
School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر علی اصغر همتی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Asghar Hemmati
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر کلانتری
دکتر کلانتری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Kalantari
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر مقیمی
دکتر مقیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Moghimi
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر مقیمی پور
دکتر مقیمی پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Moghimipour
School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر نامجویان
دکتر نامجویان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Namjoyan
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر پی پل زاده
دکتر پی پل زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Pipelzadeh
School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر پور رضا
دکتر پور رضا
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Pourreza
Professor Department of Chemistry
Shahid Chamram University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر رمضانی
دکتر رمضانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ramazani
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر رشیدی
دکتر رشیدی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Rashidi
School of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر وحیدی
دکتر وحیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Vahidi
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر زندمقدم
دکتر زندمقدم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Zand Moghadam
Professor School of Paramedical Sciences
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
مدیر اجرایی
دکتر هادی کلانتر
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Hadi Kalantar
School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۳