درباره نشریه
ISSN:
2008-6261
eISSN:
2322-3413
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر بتول علی نژاد
سردبیر:
دکتر محمد عموزاده خلیلی
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
دورنگار:
031-37932175
سایت اختصاصی:
jrl.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/22
مدیر مسئول
دکتر بتول علی نژاد
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Batool Ali Nejad
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Linguistics
سردبیر
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی درزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Darzi
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر محرم اسلامی
دانشیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Moharam Islami
Associate Professor
University of Zanjan
Specialist: Linguistics
دکتر والی رضایی
دانشیار گروه زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Vali Rezaei
Associate Professor, Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages
University of Isfahan
Specialist: Linguistics
دکتر بتول علی نژاد
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Batool Ali Nejad
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Linguistics
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
دکتر حسین شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Shokouhi
Associate Professor Deakin University of Australia
Specialist: Applied Linguistics
Ludwig Paul

Pollet Samvelian

Shahrzad Mahootian

مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸