درباره نشریه
ISSN:
2008-4331
eISSN:
2645-3541
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
محمود حیدری
سردبیر:
دکتر وحید نجاتی
مدیر اجرایی:
مونا نظری
مدیرداخلی:
دکتر عباس ذبیح زاده
ویراستار فارسی:
دکتر عباس ذبیح زاده
ویراستار انگلیسی:
شهریار شهیدی
صفحه آرا:
مونا نظری
تلفن:
021-29905340
سایت اختصاصی:
apsy.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/30
مدیر مسئول
محمود حیدری
دانشیار روان شناسی- گروه روان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی، آمار، روش تحقیق کمی
Mahmood Heidari
Associate Professor, Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر وحید نجاتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
اعضای تحریریه
دکتر بهمن بلوچ
دانشیار
Bahman Baluch
Associate Professor
دکتر عصمت دانش
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Esmat Danesh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
محمدعلی گودرزی
استاد تمام گروه روان شناسی بالینی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: Clinical Psychology
Mohammad Ali Goodarzi
Full Professor, Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Psychopathology
دکتر حسین لطف آبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Lotfabadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
دکتر ولی الله فرزاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology
شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر سید حسین سلیمی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyed Hossein Salimi
Professor Research Center for Exercise Physiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
استاد تمام پژوهشکده علوم شناختی و مغز
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamidreza Pouretemad
Full Professor, Institute for Cognitive and Brain Science
Shahid Beheshti University
دکتر مسعود شریفی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس
Massoud Sharifi
Assistant professor Faculty of Educational and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
دکتر عباس ذبیح زاده
دکتر عباس ذبیح زاده

ویراستار انگلیسی
شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
مدیر اجرایی
مونا نظری
مونا نظری

مدیرداخلی
دکتر عباس ذبیح زاده
دکتر عباس ذبیح زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۹