درباره نشریه
ISSN:
2008-8892
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر اعظم سادات هاشمی
سردبیر:
دکتر اعظم سادات هاشمی
مدیر اجرایی:
اعظم گلزار
مدیر اجرایی:
دکتر هادی زارع
مدیر اجرایی:
فاطمه غنی زاده
مدیر اجرایی:
رباب شیخ پور
تلفن:
035-38229104
دورنگار:
035-38229104
سایت اختصاصی:
ijpho.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، خیابان ابن سینا، مرکز تحقیقات خون و سرطان، بیمارستان شهید صدوقی یزد
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/13
مدیر مسئول
دکتر اعظم سادات هاشمی
دکتر اعظم سادات هاشمی
استادیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: خون و سرطان کودکان
Azam Sadat Hashemi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
اعظم گلزار
اعظم گلزار

Azam Golzar

دکتر هادی زارع
دکتر هادی زارع

رشته تخصصی: فناوری نانو
Hadi Zare Zardini

Specialist: Nanobiotechnology
فاطمه غنی زاده
فاطمه غنی زاده

Fatemeh Ghanizadeh

رباب شیخ پور
رباب شیخ پور

Robab Sheikh Pour

ویراستار انگلیسی
زهرا صدری
زهرا صدری

Zahra Sadri

دکتر اکرم آستانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Akram Astani
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر اعظم سادات هاشمی
دکتر اعظم سادات هاشمی
استادیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: خون و سرطان کودکان
Azam Sadat Hashemi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Ali Sajid
Ali Sajid

Ihab Hamed Nourein Hamed
Ihab Hamed Nourein Hamed

Helmout Modjtahedi
Helmout Modjtahedi

Mohammed S.J.Hashmi
Professor
Specialist: Biochemistry
Begul Yagci Kupeli
Begul Yagci Kupeli

Thuy Ai Huyen Le
Thuy Ai Huyen Le

Marisa Tucci

Mohamed Zouari
Mohamed Zouari

دکتر سعید یوسفیان
دکتر سعید یوسفیان

Saeed Yousefian

Gerry Dolan
Gerry Dolan

دکتر محمد فرات یزدی
دکتر محمد فرات یزدی

Mohammad Forat Yazdi

Assad Haffar
Assad Haffar

دکتر سید مهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor Department of Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمود نوری شادکام
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mahmoud Nouri Shadkam
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمد پدرام
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Mohammad Pedram
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر محمدحسن شیخ ها
استاد موسسه تحقیقات باروری یزد، مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hasan Sheikhha
Professor Yazd Reproductive Sciences Institute, Research and Clinical Center for Infertiliy
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر خدامراد زندیان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodamorad Zandian

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲