درباره نشریه
ISSN:
2009-6776
eISSN:
2382-994X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایزدی دربندی
سردبیر:
علی اکبر خادم
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
ویراستار انگلیسی:
دکتر عبدالله محمدی سنگ چشمه
تلفن:
021-36040904
021-36041089
دورنگار:
021-36040904
021-36041089
سایت اختصاصی:
jap.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/25
مدیر مسئول
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
سردبیر
علی اکبر خادم

اعضای تحریریه
امیر رشیدی
استاد تمام ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Amir Rashidi
Full Professor, Animal Breeding and Genetics, Dep of Anim Sci
University of Kurdistan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر علی محرری

زربخت انصاری پیرسرایی

MEHMET ULAŞ ÇINAR

Mohammad Reza Abdollahi

دکتر احمد افضل زاده
استاد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعذیه نشخوارکننندگان
Ahmad Afzalzadeh
Professor Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aboureihan,
University of Tehran
Specialist: Animal Nutrition
دکتر ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
دکتر فرید شریعتمداری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Farid Shariatmadari
Professor Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture,
Tarbiat Modares University
Specialist: poultry nutrition
مهندس عبدالرضا صالحی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی
Abdolreza Salehi
Associate Professor Aboureihan Poultry Feeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and Breeding, Quantitative Genetics, Molecular Genetics
دکتر حسن فضایلی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه دام
Hasan Fazaeli
Professor, National Institute of Animal Science Research
Specialist: Feed livestock, Animal Nutrition
ویراستار انگلیسی
دکتر عبدالله محمدی سنگ چشمه
استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی تولیدمثل
Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh
Assistant Professor Department of Animal and Poultry Sciences, Aboureihan Campus
University of Tehran
Specialist: Depa0rtment of Animal Science and Poultry, College of Aboureyhan
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
دکتر مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor Department of Horticulture, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۱