درباره نشریه
ISSN:
2009-6776
eISSN:
2382-994X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلام عباس اکبری
سردبیر:
دکتر سید داوود شریفی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
تلفن:
021-36040904
021-36041089
دورنگار:
021-36040904
021-36041089
سایت اختصاصی:
jap.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor Abou Riyadh Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
سردبیر
دکتر سید داوود شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Seyed Davood Sharifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
اعضای تحریریه
دکتر محمد رضاییان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Rezaeian
Associate Professor College of Veterinary
University of Tehran
Specialist: Feeding ruminants
دکتر احمد افضل زاده
استاد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعذیه نشخوارکننندگان
Ahmad Afzalzadeh
Professor Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aboureihan,
University of Tehran
Specialist: Animal Nutrition
دکتر حمیدرضا انصاری رنانی
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: پشم و پوست
Hamid Reza Ansari Ranani
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research
Specialist: Animal Sciences
دکتر ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
Abdoulshakoor Chaudhry
Professor
دکتر فرید شریعتمداری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Farid Shariatmadari
Professor Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture,
Tarbiat Modares University
Specialist: poultry nutrition
مهندس عبدالرضا صالحی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی
Abdolreza Salehi
Associate Professor Aboureihan Poultry Feeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and Breeding, Quantitative Genetics, Molecular Genetics
دکتر حسن فضائلی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه دام
Hasan Fazaeli
Professor, National Institute of Animal Science Research
Specialist: Feed livestock, Animal Nutrition
دکتر محمدمهدی کیایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Mahdi Kiaei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: poultry nutrition
ویراستارفارسی
دکتر ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
ویراستار انگلیسی
دکتر عبدالله محمدی سنگ چشمه
استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی تولیدمثل
Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh
Assistant Professor Department of Animal and Poultry Sciences, Aboureihan Campus
University of Tehran
Specialist: Depa0rtment of Animal Science and Poultry, College of Aboureyhan
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
دکتر مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor Department of Horticulture, College of Aboureyhan
University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۱