درباره نشریه
ISSN:
2009-6776
eISSN:
2382-994X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلام عباس اکبری
سردبیر:
دکتر سیدداوود شریفی
مدیر اجرایی:
رضوانه مومنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم نوروزی
تلفن:
021-36040904
021-36041089
دورنگار:
021-36040904
021-36041089
سایت اختصاصی:
jap.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، ، کدپستی: 3391653755
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/23
مدیر مسئول
غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, فيزيولوژي گياهان زراعي
سردبیر
سیدداوود شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی، تغذیه طیور
seyyed Davood Sharifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary surgery
هیات تحریریه
محمد رضاییان
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Rezaeian
Associate Professor, College of Veterinary, University of Tehran
Specialist: Feeding ruminants
احمد افضل زاده
استاد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعذیه نشخوارکننندگان
Ahmad Afzalzadeh
Professor, Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aboureihan,, University of Tehran
Specialist: Animal Nutrition
حمیدرضا انصاری رنانی
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: پشم و پوست
Hamid Reza Ansari Ranani
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research,
Specialist: Animal Sciences
ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
استاد
Abdoulshakoor Chaudhry
Professor,
فرید شریعتمداری
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Farid Shariatmadari
Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture,, Tarbiat Modares University
Specialist: poultry nutrition
عبدالرضا صالحی
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی
Abdolreza Salehi
Associate Professor, Aboureihan Poultry Feeding, University of Tehran
Specialist: Genetics and Breeding, Quantitative Genetics, Molecular Genetics
حسن فضائلی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه دام
Hasan Fazaeli
Professor, National Institute of Animal Science Research,
Specialist: Feed livestock, Animal Nutrition
محمدمهدی کیایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Mahdi Kiaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: poultry nutrition
ویراستارفارسی
ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
ویراستار انگلیسی
عبدالله محمدی سنگ چشمه
استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی تولیدمثل
Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh
Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Sciences, Aboureihan Campus, University of Tehran
Specialist: Depa0rtment of Animal Science and Poultry, College of Aboureyhan
مدیر اجرایی
رضوانه مومنی
کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Rezvaneh Momeni
Masters, Aboureihan campus, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
مدیرداخلی
مریم نوروزی
استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
Maryam Nowrouzi
Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Aboureyhan, University of Tehran
Specialist: Plant systematics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴