درباره نشریه
ISSN:
2008-6709
eISSN:
2008-6687
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرسول طالعی
سردبیر:
دکتر فرهاد هنجنی
مدیر اجرایی:
مریم طالعی
مدیرداخلی:
دکتر احمد مصلایی
مدیرداخلی:
دکتر احمد منبتی
ویراستار فنی:
Karen Shashok
کارشناس:
سمیرا قائمی
تلفن:
071-32303715
دورنگار:
071-32303715
سایت اختصاصی:
mejc.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، کتابخانه شهید دکتر گرکانی نژاد، طبقه هشتم، دفتر مجله سرطان خاورمیانه
صندوق پستی:
1877-71345
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/08
مدیر مسئول
دکتر عبدالرسول طالعی
گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolrasoul Talei
Department of Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
اعضای تحریریه
سید حسن حامدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیوانکولوژی
Seyed Hassan Hamedi
Department of Radiotherapy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radio-Oncology
دکتر فرشید عبدالوهاب

رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Farshid Abdolvahab

Specialist: Orthopaedic Surgery
Santosh Santosh Kesari

John Robert Yarnold

Specialist: Radiotherapy and Imaging
Mohammed Abdel Rasoul-Sulaiman Tarawneh

Specialist: Non-communicable Disease
دکتر کوروش تمدن

رشته تخصصی: اورولوژی
Koorosh Tamaddon

Specialist: Urology
Amr S. Soliman

Specialist: Epidemiology
دکتر علی شمس الدین

رشته تخصصی: طب داخلی
Ali Shamseddine

Specialist: Internal Medicine
دکتر سیما سلحشور

Sima Salahshor

دکتر محمدامین مصلح شیرازی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Amin Mosleh Shirazi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر شهلا مسعود
استاد دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
رشته تخصصی: پاتولوژی
Shahla Masoud
Professor
Specialist: Cytopathology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر عبدالرحیم حزینی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abdolrahim Hazini

Iran University of Medical Sciences
Abdul Latif Hamdan

Specialist: Otolaryngology
Salman Yousuf Guraya

دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدجعفر امامی
گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Jafar Emami
Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی آراسته
گروه رادیولوژیز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Arasteh
Department of Radiology
Shiraz University of Medical Sciences
Raja Hasan Alyusuf

Specialist: Pathology
ویراستار فنی
Karen Shashok

مدیر اجرایی
مریم طالعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Maryam Talei

Shiraz University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر احمد مصلایی
استاد گروه رادیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Ahmad Mosalaaee
Professor Department of Radiotherapy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر احمد منبتی
گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Ahmad Monabati
Department of Pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
کارشناس
سمیرا قائمی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Samira Ghaemi

Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۵