درباره نشریه
ISSN:
2008-868x
eISSN:
2423-4605
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر گودرز نجفیان
سردبیر:
دکتر محمدرضا جلال کمالی
مدیرداخلی:
فرشته نظری منوچهر آبادی
ویراستار انگلیسی:
فرشته نظری منوچهر آبادی
تلفن:
026-32702965
دورنگار:
026-32702965
سایت اختصاصی:
cbjournal.areo.ir
نشانی:
صندوق پستی:
4119-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر گودرز نجفیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Seed and Plant Improvement Reseaarch Institute
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
Specialist: Plant Breeding
سردبیر
دکتر محمدرضا جلال کمالی
استاد برنامه جهانی گندم
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
رشته تخصصی: محقق ارشد-به نژادگر گندم
Mohammad Reza Jalal Kamali
Professor, Global Wheat Program
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
Specialist: Principal Scientist-Wheat BReeder
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی آقایی سربرزه
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش غلات
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی - اصلاح نباتات، زراعت
Mostafa Aghaee Sarbarze
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute Cereal section
Specialist: Biotechnology - Plant Breeding, Agriculture
دکتر کاظم ارزانی
استاد تمام گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (پومولوژی)، درختان میوه (پومولوژی) ، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Full Professor, Department of Horticultural Science, College of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
دکتر عبدالرحیم محرابی

دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاه
AbdolRahim Mehrabi

Isfahan University of Technology
Specialist: Plant Pathology
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
استاد تمام ژنتیک و به نژادی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک و به نژادی گیاهی
Seyed Abolghasem Mohammadi
Full Professor, Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر علی مومنی
پژوهشگر
Ali Moumeni

دکتر احمد صرافی

Ahmad Sarrafi
Plants Breeder and Biotechnologist Tolouse University, France
دکتر علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening
دکتر بهمن اهدایی
استاد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Bahman Ehdaie
Professor
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمدرضا جلال کمالی
استاد برنامه جهانی گندم
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
رشته تخصصی: محقق ارشد-به نژادگر گندم
Mohammad Reza Jalal Kamali
Professor, Global Wheat Program
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
Specialist: Principal Scientist-Wheat BReeder
Ram C. Sharma

Specialist: Plant Breeding
Sanjaya Rajram

Specialist: Plant Breeding
ویراستار انگلیسی
فرشته نظری منوچهر آبادی
کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Fereshteh nazari manochehr Abadi
Expert, Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
مدیرداخلی
فرشته نظری منوچهر آبادی
کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Fereshteh nazari manochehr Abadi
Expert, Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۸