درباره نشریه
ISSN:
2345-413X
eISSN:
2345-4156
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد اشرفی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا غفوری
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمد اشرفی
صفحه آرا:
رضا الهی
تلفن:
061-33330011-17 ، داخلی: 5654
سایت اختصاصی:
jhs.scu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/09
مدیر مسئول
دکتر سید محمد اشرفی
دانشیار مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Seyed Mohammad Ashrafi
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil engineering-Water resources engineering
سردبیر
دکتر حمیدرضا غفوری
استاد هیدرولیک و سیالات، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آب و خاک، مهندسی عمران آب، مدل سازی هیدرولیک
Hamid Reza Ghafouri
Professor, Computational Hydraulics , Civil Engg Dept, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering: Hydraulic, Ground Water Modeling
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا غفوری
استاد هیدرولیک و سیالات، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آب و خاک، مهندسی عمران آب، مدل سازی هیدرولیک
Hamid Reza Ghafouri
Professor, Computational Hydraulics , Civil Engg Dept, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering: Hydraulic, Ground Water Modeling
Alexandre Kepler Soares
University of Bras?lia, Brazil
Specialist: Hydraulic Engineering, Water Resources
Radwan Al Weshah
The University of Jordan, Amman, Jordan
Specialist: Hydrology, Water Resources Engineering
Mike Spiliotis
Water Resources, Planning and Management, Drought Analysis and Mitigation Measures Formulation, Applied Hydraulics, Hydrology
دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عمران آب
Mohammad Mahmodian SHoshtari
Professor Shushtar Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water development
دکتر عبدالرسول تلواری
واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هیدرولوژی، مهندسی منابع آب
Abdoulrasoul Telvari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Hydrology, Water Resources Engineering
دکتر محمد عزیزپور

دانشگاه شهید چمران اهواز
Mohammad Azizipour

Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر سید محمد اشرفی
دانشیار مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Seyed Mohammad Ashrafi
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil engineering-Water resources engineering
دکتر علی حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: Civil engineering
Ali Haghighi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Hydraulics
دکتر حسین ثمانی

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب
Hossein Samani

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد سازه های آبی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor, Water structures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
Helena Ramos
Hydropower, Hydraulic Transients, Pumped-storage, Water and Energy Nexus, Hydrodynamic
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی عمران- آب
Saeed Reza Sabagh Yazdi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Water
دکتر آرش ادیب
استاد تمام مهندسی آب-محیط زیست- دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
Arash Adib
Full Professor, Environmental Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil Engineering- Water Resources Management
دکتر محمدسیروس پاکباز

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و ژئوتکنیک
Mohammad Siroos Pakbaz

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Geotechnical Engineering
دکتر محمد کرمانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیکی محاسباتی، CFD، هوش محاسباتی، مدل هیدرولوژیکی
Mohammad Zounemat Kermani

Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Hydraulics, CFD, Computational Intelligence, Hydrological Modelling
دکتر طاهر رجایی

دانشگاه قم
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی عمران، شبکه های عصبی مصنوعی، فن آوری های تصفیه آب
Taher Rajaee

University of Qom
Specialist: Water Quality, Civil Engineering, Artificial Neural Networks, Water Purification Technologies
دکتر سید عباس حق شناس
موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سیالات، دینامیک سیالات محاسباتی، هیدرودینامیک، مهندسی ساحلی، شناورسازی
Seyed Abbas Haghshenas
Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Hydrodynamics, Coastal Engineering, Fluidization
دکتر مجتبی لبیب زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و سازه
Mojtaba Labibzadeh

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Structural Engineering
دکتر محمد واقفی

دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه، مهندسی هیدرولیک، سازه های هیدرولیک، حمل و نقل رسوب
Mohammad Vaghefi

Persian Gulf University
Specialist: River Engineering, Hydraulic Engineering, Hydraulic Structures, Sediment Transport
عبدالرسول تلوری
دانشیار عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Abdolrasoul Telvari
Associate Professor, Civil Engineering
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
صفحه آرا
رضا الهی

دانشگاه شهید چمران اهواز
Reza Elahi
Civil Engineering, Water Resources Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
مدیر اجرایی
دکتر سید محمد اشرفی
دانشیار مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Seyed Mohammad Ashrafi
Associate Professor, Department of Civil Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil engineering-Water resources engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹